ΑρΑπόφασης: 446/2023
 
Ημερομηνία: 15/12/2023
 
Θέμα: Ολοκλήρωση Εξέτασης Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Σχετικά με τη Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτύλιου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 85/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της άδειας υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ),
 • Το Πόρισμα της Επιτροπής Έρευνας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 214/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2023, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σχετικά με τη Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας, σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου» (το Πόρισμα), Αρ. Εισερχ. 3385/2023, συνοδευόμενο από το φάκελο της έρευνας,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021)», η οποία επιδόθηκε στον ΔΣΜΚ στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, Αρ. Εξερχ. 1810/2023,
 • Η εμπιστευτική επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εισερχ. ΕΜ20/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 04 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Πόρισμα της Επιτροπής Ερευνών που συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 214/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ», Αρ. Εξερχ. 1878/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 891/2023 ημερομηνίας 07 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Ενστάσεις ΔΣΜΚ στην Ειδοποίηση για εκ Πρώτης Όψεως Παράβαση δυνάμει του άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 12 έως 17,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004),
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004),
 • Την υπ’ αριθμόν 214/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σχετικά με τη Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου»,
 • Την υπ’ αριθμόν 337/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σχετικά με τη Λειτουργία και Αξιοπιστία Δακτυλίου Υπόγειων Καλωδίων Υψηλής Τάσης της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 12 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου»,
 • Τους όρους της άδειας υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, και ειδικότερα:
  • τον όρο 5 «Γενικές Υποχρεώσεις του Κατόχου Άδειας» σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος άδειας διεξάγει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και συγκεκριμένα (α) διασφαλίζει την διατήρηση και εφαρμογή της ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς, καθώς και τις διασυνδέσεις του με άλλα συστήματα, (β) αποσκοπεί στο να διασφαλίζει ότι η προμήθεια ενέργειας στη Δημοκρατία παρέχεται με επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο και (γ) διεξάγει τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, και
  • τον όρο 16 «Επίπεδο Ασφάλειας του Συστήματος Μεταφοράς και Ποιότητας Υπηρεσίας» σύμφωνα με τον οποίο (1) εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της άδειας αυτής, ο κάτοχος άδειας καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕΚ, για έγκριση από αυτή, μια δήλωση που να καθορίζει τα κριτήρια πάνω στα οποία θα εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του κατόχου άδειας, κατά τη διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς και τη διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών, και (2) εντός 2 μηνών μετά από το τέλος του κάθε οικονομικού έτους, ο κάτοχος άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕΚ έκθεση, παρέχοντας λεπτομέρειες για την αποδοτικότητα του κατόχου άδειας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, έναντι των κριτηρίων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1),
 • Το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς που υπογράφηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την ειδοποίηση που επιδόθηκε στον ΔΣΜΚ στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ο ΔΣΜΚ κλήθηκε να υποβάλει τις γραπτές ενστάσεις του στην εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης των άρθρων 70(1)(α), 73(3)(α) και 76(3) των εν ισχύ περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων (Ν.130(Ι)/2021), των άρθρων 62(1)(α) και 70(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003) που ίσχυε έως το 2021, των όρων 5 και 16 της υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 Άδειας που κατέχει, και της παραγράφου 3.2.2.1 του Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης,
 • Με την επιστολή του ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023 ο ΔΣΜΚ υπέβαλε τις παρατηρήσεις του στην ειδοποίηση για εκ πρώτης όψεως παράβαση, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:
  • Προς αντιμετώπιση της κατάστασης λήφθηκαν από τον ΔΣΜΚ τα ακόλουθα μέτρα: 
   • Μέτρα βελτίωσης εσωτερικής διακίνησης πληροφοριών εντός του ΔΣΜΚ, ώστε αυτή να γίνεται άμεσα και ιεραρχικά,
   • Δόθηκαν οδηγίες προς Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος για αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας ενημέρωσης σε περιπτώσεις βλαβών, 
   • Δόθηκαν οδηγίες για άμεση και γραπτή ενημέρωση της ΡΑΕΚ για κάθε περίπτωση παραβίασης του κριτηρίου Ν-1,
   • Η επικοινωνία με τον ΙΣΜ γίνεται γραπτώς για όλα τα θέματα του Συστήματος Μεταφοράς, 
   • Δόθηκαν γραπτές οδηγίες προς το ΕΚΕΕ για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περιπτώσεις βλαβών στον Δακτύλιο,
   • Ζητήθηκε η ετοιμασία Σχεδίων Έκτακτης Δράσης από τη Διεύθυνση Διανομής για εκ περιτροπή περικοπή φορτίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον Δακτύλιο,
   • Επανασχεδιασμός των έργων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, με βάση τον εντοπισμό υφιστάμενων σωληνώσεων εντός του Δακτυλίου,
  • Ο Διευθυντής ΔΣΜΚ θεωρεί τα ευρήματα του Πορίσματος της Επιτροπής Έρευνας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 214/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, όσον αφορά την περίοδο πριν από το διορισμό του ως Διευθυντή ΔΣΜΚ, κατά βάση ορθά, που επιβεβαιώνουν την άκρως ανεπιθύμητη κατάσταση του Δακτυλίου η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί,
  • Η Κυπριακή Πολιτεία παρέλειψε να διαθέσει στον εκάστοτε επικεφαλής του ΔΣΜΚ τη δυνατότητα εφαρμογής βασικών εξουσιών στο προσωπικό του ώστε να μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα και τις ευθύνες που η Νομοθεσία του αναθέτει. Ειδικότερα:
   • Οι εκάστοτε Διευθυντές του ΔΣΜΚ δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν εξουσία περιγραφής των προσόντων, την επιλογή, την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο, την ανέλιξη ή την αποπομπή προσωπικού που του διαθέτει η ΑΗΚ, 
   • Το προσωπικό του ΔΣΜΚ, αποτελεί μέχρι και σήμερα προσωπικό της ΑΗΚ, η οποία δεν έχει τροποποιήσει μέχρι σήμερα τους Κανονισμούς της, ως επιβάλλει η Νομοθεσία, ώστε να υπαχθεί το εν λόγω προσωπικό κάτω από τον Διευθυντή του ΔΣΜΚ, 
   • Με την εν λόγω κατάσταση επιτρεπόταν η μετακίνηση και η εύκολη επιστροφή του προσωπικού στην ΑΗΚ σε βάρος της τεχνογνωσίας, συνέπειας και συνέχειας που απαιτείται,
   • Τα οργανογράμματα του ΔΣΜΚ τύγχαναν συχνών τροποποιήσεων και καταρτίζονταν όχι με βάση τις ανάγκες του ΔΣΜΚ αλλά βάσει των τεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων των Υπαλλήλων που η ΑΗΚ αποφάσιζε να διαθέσει προς τον ΔΣΜΚ,
  • Λόγω της μη ύπαρξης του απαραίτητου Θεσμικού Πλαισίου ο ΔΣΜΚ αντιμετώπιζε αναπόφευκτα σοβαρές αδυναμίες να επιτελέσει τα καθήκοντά του, που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με την εποπτεία της ΑΗΚ, αφού το προσωπικό που διέθετε ανήκε ουσιαστικά και τυπικά στην ΑΗΚ,
  • Αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του ΔΣΜΚ με το άρθρο 70(1)(α) του Νόμου, η ικανότητα του ΔΣΜΚ να εκτελεί τα καθήκοντά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του ΙΣΜ να ανταποκρίνεται στις δικές του αρμοδιότητες, ενώ αρκετά από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.10.4 του Πορίσματος όσον αφορά την προβληματική στελέχωση του ΔΣΜΚ ισχύουν και για τον ΙΣΜ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και μελέτησαν ενδελεχώς τις ενστάσεις και παρατηρήσεις του ΔΣΜΚ, εκτίμησαν ότι:
 • Από το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν με την επιστολή του ΔΣΜΚ δεν προκύπτει οποιαδήποτε ένσταση αναφορικά με την ύπαρξη των παραβάσεων που περιγράφονται στο Πόρισμα και στην Απόφαση υπ’ αριθμόν 337/2023 της ΡΑΕΚ, το αποτέλεσμα της οποίας δεν ανατρέπεται, και ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο της έρευνας υπήρξε παράβαση από τον ΔΣΜΚ των άρθρων 70(1)(α), 73(3)(α) και 76(3) των εν ισχύ περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων (Ν.130(Ι)/2021), των άρθρων 62(1)(α) και 70(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003) που ίσχυε έως το 2021, των όρων 5 και 16 της υπ’ Αριθμόν Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 Άδειας,
 • Το γεγονός ότι ο ΔΣΜΚ προέβη σε διορθωτικές ενέργειες για αντιμετώπιση της κατάστασης υποδεικνύει έμπρακτη πρόθεση για συμμόρφωση με τους όρους της Άδειας του καθώς και με τις πρόνοιες του Ν.130(Ι)/2023, και προσμετράται ως μετριαστικός παράγοντας για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων,
 • Από το περιεχόμενο της επιστολής του ΔΣΜΚ διαφαίνεται ότι στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατόπιν της έρευνας συνέδραμαν, κατά τον ουσιώδη για την έρευνα χρόνο, ήτοι από τις 30 Μαΐου 2017 έως 19 Μαΐου 2023, αντικειμενικοί λόγοι που υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΔΣΜΚ, όπως οι συχνές τροποποιήσεις των οργανογραμμάτων του ΔΣΜΚ, οι μετακινήσεις προσωπικού από και προς την ΑΗΚ, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρχε επαρκής εμπλοκή των εκάστοτε Διευθυντών ΔΣΜΚ στην περιγραφή των προσόντων, την επιλογή, την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο, την ανέλιξη ή την αποπομπή προσωπικού που του διέθετε η ΑΗΚ, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη και προσμετρούνται ως μετριαστικοί παράγοντες για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων,
 • Αναφορικά με τη θέση του ΔΣΜΚ περί της άρρηκτης σύνδεσης της ικανότητας του ΔΣΜΚ να εκτελεί τα καθήκοντά του με την ικανότητα του ΙΣΜ να ανταποκρίνεται στις δικές του αρμοδιότητες, κρίνεται ότι, ως διαφαίνεται και από το Πόρισμα, αντικειμενικοί λόγοι που άπτονται των δυνατοτήτων του ΙΣΜ να εκτελεί τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της υποστελέχωσής του, και που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του ΔΣΜΚ, συνέδραμαν επίσης στις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατόπιν της έρευνας, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται ως μετριαστικός παράγοντας για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων,
 • Ως προς τα ζητήματα που διαπιστώθηκε και από το Πόρισμα ότι δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του ΔΣΜΚ και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει κοινοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023 το Πόρισμα στο Υπουργείο και αναμένονται ενέργειες καθώς και έχει διατυπωθεί εισήγηση της ΡΑΕΚ για δημιουργία μονοθυριδικής πρόσβασης (one stop shop) για σημαντικά έργα του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΔΠΑΣΜ ώστε να εφαρμοστεί ειδική διαδικασία επίσπευσης αδειοδότησης των εν λόγω έργων από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 15 έως 17 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με:
  1. τη διαχείριση βλαβών και προβλημάτων του δακτυλίου υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης της αστικής περιοχής Λευκωσίας κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, ήτοι από τις 30 Μαΐου 2017 έως 19 Μαΐου 2023, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.1 του Πορίσματος, και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.1.2 του Πορίσματος, και
  2. τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη θερινή περίοδο του 2019, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.2 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.2.2 του Πορίσματος,
  συνιστούν παράβαση:
  • του άρθρου 70(1)(α) του εν ισχύ Νόμου Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το οποίο ο ΔΣΜΚ έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της λειτουργίας, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με γειτονικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, και
  • του άρθρου 62(1)(α) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122(Ι)/2003 που ίσχυε έως το 2021 σύμφωνα με το οποίο ο ΔΣΜΚ έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της λειτουργίας ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος μεταφοράς να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον.
 2. Ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του ΔΣΜΚ σχετικά με:
  1. την κατάσταση του Συστήματος Μεταφοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 6.3 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.3.2 του Πορίσματος,
  2. την τήρηση του κριτηρίου ασφάλειας και αξιοπιστίας Ν-1 στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Φεβρουάριο του 2019 μέχρι και σήμερα, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 6.4 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.4.2 του Πορίσματος,
  συνιστούν παράβαση:
  • του άρθρου 70(1)(α) του εν ισχύ Νόμου Ν.130(Ι)/2021, σύμφωνα με το οποίο ο ΔΣΜΚ έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της λειτουργίας, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με γειτονικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής,
  • του άρθρου 62(1)(α) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122(Ι)/2003 που ίσχυε έως το 2021 σύμφωνα με το οποίο ο ΔΣΜΚ έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της λειτουργίας ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος μεταφοράς να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το περιβάλλον, και
  • του όρου 5 της Άδειας που αφορά στις γενικές υποχρεώσεις του κατόχου της Άδειας και πιο συγκεκριμένα της παραγράφου (α) σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος της άδειας διεξάγει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο, και διασφαλίζει την διατήρηση και εφαρμογή της ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς καθώς και τις διασυνδέσεις του με άλλα συστήματα.
 3. Ότι με τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονταν τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 6.5 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα τις παραγράφου 6.5.2 του Πορίσματος, διαπιστώνεται παράβαση από τον ΔΣΜΚ του άρθρου 73(3)(α) του εν ισχύ Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και του αντίστοιχου άρθρου 62(1)(α) του περί Ρύθμισης τις Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122(Ι)/2003 που ίσχυε έως το 2021, καθότι απέτυχε να καταρτίζει τα ΔΠΑΣΜ κατά τον ουσιώδη χρόνο τις Έρευνας ώστε αυτά να περιέχουν αποτελεσματικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση τις επάρκειας του συστήματος και τις ασφάλειας του εφοδιασμού, υποδεικνύουν τις συμμετέχοντες στην αγορά τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη, περιέχουν τις επενδύσεις που ήδη αποφασίστηκαν και προσδιορίζουν τις νέες επενδύσεις που πρέπει να εκτελεσθούν στην επόμενη τριετία, και παρέχουν χρονικό πλαίσιο για όλα τα επενδυτικά σχέδια.
 4. Ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του ΔΣΜΚ σχετικά με:
  1. την υλοποίηση των έργων του ΔΠΑΣΜ κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.6 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.6.3 του Πορίσματος,
  2. την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.7 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.7.2 του Πορίσματος, και
  3. την συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.8 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.8.2 του Πορίσματος,
  συνιστούν παράβαση του άρθρου 76(3) του εν ισχύ Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και του αντίστοιχου άρθρου 70(3) του Ν.122(Ι)/2003 που ίσχυε έως το 2021, καθότι ο ΔΣΜΚ απέτυχε, στις περιπτώσεις που ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς παραβίαζε ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του με βάση το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, να λάβει, μετά από έγκριση της ΡΑΕΚ, άμεσα μέτρα για τη διευθέτηση ανάληψης εργασίας από εργολάβο, ο οποίος εγκρίνεται δυνάμει των προνοιών του Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς.
 5. Ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του ΔΣΜΚ αναφορικά με το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος μεταφοράς και ποιότητας υπηρεσίας κατά τον ουσιώδη χρόνο της Έρευνας, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.13 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.13.2 του Πορίσματος, συνιστούν παράβαση του Όρου 16 της Άδειας συνεπεία της παράλειψης του κατόχου άδειας να καθορίσει τα κριτήρια πάνω στα οποία θα εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του κατόχου άδειας, κατά τη διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς και τη διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών.
 6. Ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του ΔΣΜΚ αναφορικά με τη διαχείριση της βλάβης στο υπόγειο καλώδιο «Στρόβολος – Ιερατική Σχολή Αρ.1», όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.1 του Πορίσματος και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραγράφου 6.1.2 του Πορίσματος, συνιστούν παράβαση του Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς από τον ΔΣΜΚ και πιο συγκεκριμένα της παραγράφου 3.2.2.1 που αφορά στις Βλάβες στο Σύστημα Μεταφοράς και δη, την υποχρέωση για υποβολή αιτήματος στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για άμεση διερεύνηση και επιδιόρθωση της βλάβης.
 7. Την επιβολή στον ΔΣΜΚ διοικητικού προστίμου ύψους (εκατό χιλιάδων Ευρώ) (€100.000) το οποίο κρίνεται ως εύλογο, δίκαιο και αναλογικό λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας των παραβάσεων, και αφού αξιολογήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη ως μετριαστικοί παράγοντες η έμπρακτη πρόθεση του ΔΣΜΚ για συμμόρφωση καθώς και οι αντικειμενικοί λόγοι που συνέδραμαν στις παραβάσεις και υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΔΣΜΚ.
 8. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των ακόλουθων έργων που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων του Δακτυλίου όπως αυτά παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο ΔΠΑΣΜ 2023-2032 καθώς και στην εγκεκριμένη τροποποίηση αυτού:
  1. Έργο 27: Αντικατάσταση ΥΚ Λαδιού 300 mm2 της Σύνδεσης ΔΚ «Στρόβολος - Ιερατική» με ΥΚ XLPE 800 mm2, με έτος ολοκλήρωσης το 2025.
  2. Έργο 29: Εγκατάσταση των δύο ΥΚ της σύνδεσης «Κώστας Πέτρου - Στρόβολος», με έτος ολοκλήρωσης το 2026.
  3. Έργο 38: Αντικατάσταση Εξοπλισμού 132kV GIS στον Υ/Σ «Στρόβολος», με έτος ολοκλήρωσης το 2026.
  4. Έργο 61: Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού 132kV στον Υ/Σ «Ρένος Πρέντζας», με έτος ολοκλήρωσης το 2024.
  5. Έργο 62: Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού 132kV στον Υ/Σ «Ιερατική Σχολή», με έτος ολοκλήρωσης το 2028.
  6. Έργο 67: Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού 132kV στον Υ/Σ «Παπακώστας», με έτος ολοκλήρωσης το 2025.
  7. Έργο 87: Νέα σύνδεση «Ιερατική Σχολή - Επαρχιακό Γραφείο» ΥΚ 800 mm2 XLPE σε υφιστάμενες σωληνώσεις, με έτος ολοκλήρωσης το 2024.
  8. Έργο 88: Νέα σύνδεση «Επαρχιακό Γραφείο - Παπακώστας Αρ. 2» ΥΚ 800 mm2 XLPE σε υφιστάμενες σωληνώσεις, με έτος ολοκλήρωσης το 2024.
  9. Έργο 89: Νέα σύνδεση ΔΚ «Κώστας Πέτρου - Δασούπολις» ΥΚ 2x800 mm2 XLPE, με έτος ολοκλήρωσης το 2025.
  10. Έργο 110: Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΘΑΛΑΣΣΑ σε 2Χ40MVA 132/22-11kV GIS ΔΖ, με έτος ολοκλήρωσης το 2025.
 9. Την επίδοση της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ, δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.130(Ι)/2021.
 10. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, αμέσως μετά την επίδοσή της στον ΔΣΜΚ, δυνάμει του άρθρου 17 του Ν.130(Ι)/2021.
 
*Από το κείμενο της Απόφασης έχει απαλειφθεί αναφορά η οποία παραπέμπει σε προσωπικά δεδομένα και η δημοσίευση της οποίας τυχόν να παραβιάζει τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν.125(Ι)/2018).