Αρ. Απόφασης: 44/2022

Ημερομηνία: 25/02/2022

Θέμα: 
Παράμετροι ΚΑΗ 2.0.0 που Υποβάλλονται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για Έγκριση

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 12/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 03.02.02.01.02/1644-20, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2020, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει άμεσα τις παραμέτρους των ΚΑΗ 2.0.0 που υποβάλλονται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση, Αρ.Εξερχ.1644/2020,
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ14/1021.1/210704, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις παραμέτρους των ΚΑΗ 2.0.0 που υποβάλλονται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση, Αρ. Εισερχ. 964/2021, 
  • Η «τεχνική έκθεση για τον καθορισμό των παραμέτρων των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού 2.0.0 που υποβάλλονται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση» που υποβλήθηκε από το ΑΠΘ στα πλαίσια της Εντολής Εργασίας Αρ. 7 του Διαγωνισμού Αρ. 02/2018 «Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΡΑΕΚ σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου»,
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ14/1021.1.9/220441, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία ζητούσε όπως «ενημερωθεί για τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις ή έγκριση των εισηγήσεων του, το συντομότερο δυνατό» «δεδομένης της προγραμματιζόμενης στους επόμενους μήνες Δοκιμαστικής Λειτουργίας του ΣΔΑ, με την εμπλοκή των εν δυνάμει Συμμετεχόντων της ΑΑΗ», Αρ. Εισερχ. 616/2022, 
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ Αρ. 98/2022, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες των άρθρων 93 και 94 τα οποίο αφορούν στην έκδοση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
  • Τις πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.0.0 οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 84/2017.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία διαπίστωσαν ότι οι προτεινόμενες παράμετροι στην τεχνική έκθεση του συμβούλου ικανοποιούν τα κριτήρια αφενός να δρουν αποτρεπτικά ως προς την εμφάνιση παρεκκλίσεων από τις σχετικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και αφετέρου να μην είναι τόσο υψηλές που να οδηγούν τους συμμετέχοντες σε οικονομικό μαρασμό, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των παραμέτρων οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι, όπου αναφέρονται και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις υποβληθείσες παραμέτρους από τον ΔΣΜΚ. 
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.