ΑρΑπόφασης: 434/2023
 
Ημερομηνία: 08/12/2023
 
Θέμα: Παράμετροι Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που Ορίζονται από τη ΡΑΕΚ, Καθορισμός Ελαχίστου Ποσοστού για Αγορά Ενέργειας από την Προ-ημερήσια Αγορά από την ΒΡΔ Προμήθεια της ΑΗΚ ( [Zp]% )

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 08 Δεκεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 83/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία ΔΣ2/1020.1/222174, ημερομηνίας 01 Ιουλίου 2022, με την οποία υποβλήθηκε έκθεση σχετικά με τη μη τήρηση του μέτρου ρευστότητας της Προ-ημερήσιας Αγοράς (ΠΗΑ) από την ΑΗΚ Προμήθεια, Αρ. Εισερχ. 3066/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΑ12/1020.1.1/223517, ημερομηνίας 03 Οκτωβρίου 2022, με την οποία υποβλήθηκε Μεθοδολογία καταρτισμού των απαιτήσεων για Υποχρεωτικά Ενταγμένες Μονάδες (ΥΕΜ), Αρ. Εισερχ. 4782/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.10/1784-2022, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2022, με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει μελέτη με διάφορα σενάρια σχετικά με τις Υποχρεωτικά Ενταγμένες Μονάδες Παραγωγής (ΥΕΜΠ) και τη ζήτηση η οποία να υπολογίζει το μέγιστο ποσοστό [z%] το οποίο είναι εφικτό να τηρεί η ΑΗΚ Προμήθεια ανά εποχικότητα (μηνιαία ή ανά δεκαπενθήμερο),
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/1020.1.1/230792, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2023, με την οποία υπέβαλε μελέτη σχετικά με το μέγιστο ποσοστό [z%] το οποίο είναι εφικτό να τηρεί η ΑΗΚ Προμήθεια ανά εποχικότητα, βάσει συγκεκριμένων σεναρίων και παραδοχών, με επιπλέον ανάλυση ευαισθησίας, Αρ. Εισερχ. 2458/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.10/620-2023, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2023, με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε από τον ΔΣΜΚ όπως προβεί σε αναθεώρηση της μελέτης με επιπλέον ανάλυση ευαισθησίας,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ2/1020.1.1/233005, ημερομηνίας 19 Μάϊου 2023, με την οποία υπέβαλε μελέτη σχετικά με το μέγιστο ποσοστό [z%] το οποίο είναι εφικτό να τηρεί η ΑΗΚ Προμήθεια ανά εποχικότητα, βάσει συγκεκριμένων σεναρίων και παραδοχών, με επιπλέον ανάλυση ευαισθησίας, Αρ. Εισερχ. 2458/2023,
 • Tο Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 711/2023, ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου 2023 και Αρ. Φακ.: 04.10.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα το άρθρο 4, το άρθρο 5(4)(α) και 5(4)(β), το άρθρο 93 και το άρθρο 94 του Νόμου.
 • Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) έκδοση 2.0.0 όπου γίνεται αναφορά σε παραμέτρους οι οποίοι ορίζονται από τη ΡΑΕΚ,και ειδικότερα: 
  • Την παράγραφο 7.1.1 του Κεφαλαίου 7 σύμφωνα με την οποία «Για κάθε Προμηθευτή για κάθε Περίοδο Εμπορίας οι αποδεκτές Προσφορές Αγοράς Ενέργειας πρέπει να είναι τουλάχιστον [zp]% του Προγράμματος Αγοράς (το άθροισμα της Ποσότητας Συμβολαίου Ενέργειας των Διμερών Συμβολαίων στην Προθεσμιακή Αγορά και οι αποδεκτές Προσφορές Αγοράς Ενέργειας στην Προ-ημερήσια Αγορά). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε Περίοδο Εμπορίας υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό [100-zp]% που μπορεί να καλυφθεί μέσω Διμερών Συμβολαίων. Το ποσοστό [zp]% για κάθε Προμηθευτή αποφασίζεται από τον Ρυθμιστή».
  • Την παράγραφο 7.1.2. του Κεφαλαίου 7 σύμφωνα με την οποία  η πιο πάνω πρόνοια εφαρμόζεται μόνο για τους Δεσπόζοντες Συμμετέχοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας.
  • Την παράγραφο 7.1.3. του Κεφαλαίου 7 σύμφωνα με την οποία  «Η τιμή του [zp]% αποφασίζεται από τη ΡΑΕΚ σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις συνθήκες του ανταγωνισμού και της ρευστότητας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
  • Την παράγραφο 7.2. του Κεφαλαίου 7 σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος συμμόρφωσης διαμορφώνεται με βάση την Καθαρή Θέση Παράδοσης του Προμηθευτή και τις εκκαθαρισθείσες Προσφορές Αγοράς Ενέργειας της Προ-ημερήσιας Αγοράς, για κάθε Περίοδο Εμπορίας της Ημέρας Εμπορίας και για κάθε Προμηθευτή.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020 ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2020 θέμα «Παράμετροι Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που ορίζονται από τη ΡΑΕΚ» με βάση την οποία όρισε μεταξύ άλλων το ελάχιστο ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται στην ΑΗΚ Προμήθεια από την Προ-ημερήσια Αγορά για κάθε Περίοδο Εμπορίας,
 • Ότι οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ,
 • Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΔΣΜΚ σχετικά με το μέγιστο ποσοστό [z%] το οποίο είναι εφικτό να τηρεί η ΑΗΚ Προμήθεια ανά εποχικότητα, βάσει συγκεκριμένων σεναρίων και παραδοχών.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Με βάση την μεθοδολογία ένταξης Υποχρεωτικά Ενταγμένων Μονάδων Παραγωγής (ΥΕΜΠ) η ΑΗΚ Προμήθεια δεν θα είναι σε θέση για κάποια μισάωρα να τηρεί το μέτρο ρευστότητας της Προ-ημερήσιας Αγοράς όπως καθορίστηκε στην Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020 ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2020 (ήτοι 35%),
 • Υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού του ελαχίστου ποσοστού που πρέπει να εφαρμόζεται από την ΒΡΔ Προμήθεια της ΑΗΚ από την Προ-ημερήσια Αγορά, για κάθε Περίοδο Εμπορίας, 
 • Από τα αποτελέσματα της μελέτης του ΔΣΜΚ, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ, με την επιστολή του με στοιχεία ΔΣ2/1020.1.1/233005, ημερομηνίας 19 Μαϊου 2023, καταδεικνύεται ότι το μέγιστο ποσοστό που είναι εφικτό να τηρεί η ΑΗΚ Προμήθεια θα πρέπει να είναι δυναμικού χαρακτήρα βάσει εποχικότητας, Αρ. Εισερχ. 2458/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι η αναθεώρηση της τιμής της παραμέτρου [zp]% όπως καθορίστηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020, είναι αναγκαία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 4, 5(4)(α), 5(4)(β), 93 και 94 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την αναθεώρηση της τιμής της παραμέτρου [zp]% όπως καθορίστηκε με την   Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020 ως ακολούθως:
  • 18% για τους μήνες χαμηλής ζήτησης (Νοέμβριο έως Απρίλιο)
  • 28% για τους μήνες υψηλής ζήτησης (Μάιο έως και Οκτώβριο).
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις από μέρους του ενέργειες αλλά και να τον καλέσουν όπως εφαρμόσει το πιο πάνω  στην επόμενη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 3. Την υπενθύμιση σε όλους τους Συμμετέχοντες ότι οι εν λόγω παράμετροι είναι δυναμικού χαρακτήρα και ανάλογα με τα αποτελέσματα/συμπεράσματα από την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς και την συμπεριφορά των Συμμετεχόντων καθώς και των όποιων προβλημάτων προκύψουν, η ΡΑΕΚ δύναται να επανεξετάσει την εν λόγω παράμετρο.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.