Αρ. Απόφασης: 432/2022

Ημερομηνία: 20/12/2022

Θέμα: 
Έγκριση των Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Δεκέμβριου 2022 υπ’ αριθμόν 80/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/223956, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2022, Αρ.Εισερχ. 5147/2022, με την οποία ζητήθηκε παραχώρηση παράτασης για την υποβολή των Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1885-2022, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εξερχ.1885/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημά του ΔΣΜΚ για παράταση υποβολής των Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023, το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ11/1020.2/22355, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5358/2022, όπου περιλαμβάνεται έκθεση σχετικά με την ανάλυση των αποτελεσμάτων εκκαθάρισης των Κανονισμών Μεταβατική Ρύθμισης, προς ενημέρωση της ΡΑΕΚ,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1885-2022, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εξερχ.1885/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ο ΔΣΜΚ κλήθηκε όπως παρέχει στην ΡΑΕΚ επιπλέον στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ11/1020.2/22355, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5358/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ15/1021.6/224053, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ.5648/2022 με την οποία μεταβιβάστηκαν τα επιπλέον στοιχεία που ζήτησε η ΡΑΕΚ από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή της με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1885-2022, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εξερχ.1885/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 852/2022 ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Παρακολούθηση Δραστηριότητας Συμμετεχόντων στου Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/223767, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 5883/2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.9, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/2177-2022, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2177/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία καλείται όπως καταθέσει άμεσα τεκμηριωμένη εισήγηση για πιθανή διαφοροποίηση των σχετικών αριθμητικών Τιμών των Παραμέτρων της Μεταβατικής Ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη όσα παρατίθενται στην επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ: ΔΑ11/1020.2/22355, ημερομηνίας 01 Νοεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 5358/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/225084, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 6126/2022, με την οποία υπέβαλλαν διαφοροποιημένες αριθμητικές τιμές για τις σχετικές όσα παρατίθενται στην επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ: ΔΑ11/1020.2/225084, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 6126/2022 Παραμέτρους της Μεταβατικής Ρύθμισης, χωρίς ωστόσο να παρέχει οποιαδήποτε τεκμηρίωση Anchorσχετικά με τα στοιχεία βάση των οποίων διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επιστολή,
 •  Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/225084, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 6126/2022, με την οποία υπέβαλλαν διαφοροποιημένες αριθμητικές τιμές για τις σχετικές όσα παρατίθενται στην επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ: ΔΑ11/1020.2/225084, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 6126/2022 Παραμέτρους της Μεταβατικής Ρύθμισης, χωρίς ωστόσο να παρέχει οποιαδήποτε τεκμηρίωση Anchorσχετικά με τα στοιχεία βάση των οποίων διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επιστολή,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/2242-2022, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2242/2022, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία καλείται παρέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με τα στοιχεία βάση των οποίων διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΑ12/1021/225084, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022 , Αρ. Εισερχ. 6126/2022, και,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2022 ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Παραμέτρων των Κανονισμών της μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.9, για το έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021) και ειδικά των άρθρων 93(3) και 142 (3),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 107/2019, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, σχετικά με την «Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.2»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 – ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 375/2021, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακός έτος 2022»,
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.9 όπως τροποποιήθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 318/2022, 7 ημερομηνίας Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι υποβληθείσες παράμετροι που αφορούν τα Όρια Ανοχής και τις Μοναδιαίες Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης σε περίπτωση Αποκλίσεων των Συμμετεχόντων από την  Απόλυτη Τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης, για τις οποίες ο ΔΣΜΚ δεν έχει παρέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με τα στοιχεία βάση των οποίων διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις για διαφοροποίησή τους, ως οι οδηγίες που δόθηκαν με τις επιστολές της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/2177-2022, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2177/2022 και Αρ. Φακ. 04.10.01/2242-2022, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχ. 2242/2022 προς τον ΔΣΜΚ, δεν είναι δεόντως αιτιολογημένες και ως εκ τούτου η ΡΑΕΚ δεν είναι σε θέση να τις αξιολογήσει,
 • Οι υποβληθείσες από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/223767, Αρ. Εισερχ. 5883/2022, προς έγκριση Παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023, που αφορούν τους μηνιαίους συντελεστές απωλειών μεταφοράς και τους μηνιαίους συντελεστές φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος είναι ικανοποιητικές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως οι ακόλουθες παράμετροι συνεχίσουν να ισχύουν ως η Απόφαση της ΡΑΕΚ, υπ’ αριθμό 375/2021, ημερομηνίας 18/10/2022, μέχρι τη διαφοροποίηση τους από τη ΡΑΕΚ, αφού τεθούν ενώπιον της όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αξιολογηθούν δεόντως, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου και της λειτουργίας της Μεταβατικής Αγοράς Ηλεκτρισμού:
  Α/Α Παράμετρος
  1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDP)
  2 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού  (UNCP)
  3 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (UNCRES)
  4 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES)
  5 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού (TOLP)
  6 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR)
 2. Την έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς (Απόφαση Αρ. 107/2019 Παράρτημα 1), ως ακολούθως:
  Μήνας
  Ιανουάριος 1.28%
  Φεβρουάριος 1.32%
  Μάρτιος 1.38%
  Απρίλιος 1.55%
  Μάιος 1.48%
  Ιούνιος 1.48%
  Ιούλιος 1.66%
  Αύγουστος 1.79%
  Σεπτέμβριος 1.53%
  Οκτώβριος 1.41%
  Νοέμβριος 1.32%
  Δεκέμβριος 1.21%
  Ετήσιος 1.45%
 3. Την έγκριση των μηνιαίων συντελεστών φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) για το έτος 2023 ως εξής:
  Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
  1 85%
  2 73%
  3 67%
  4 55%
  5 65%
  6 79%
  7 100%
  8 100%
  9 95%
  10 76%
  11 66%
  12 77%
  Ετήσιος 80%
 4. Όπως δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1, 2 και 3 της εν λόγω απόφασης, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και πίνακες τιμών Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των προμηθευτών (CFo), καθώς και τις τιμές της διακύμανσης της συνολικής Παραγωγής του μήνα m ως προς την σταθμισμένη Ετήσια συνολική Παραγωγή (pmy).
 5. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 6. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.