Αρ. Απόφασης: 430/2020
 
Ημερομηνία: 22/12/2020
 
Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες των αδειούχων υποστηρίζουν την πρόθεση τους για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2226-2019 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Geisel Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στον Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2227-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Geisel Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2297-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της κα. Ανδρούλλας Γιασεμίδου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στη Λάνεια, της επαρχίας Λεμεσούγια τέσσερα (4) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2225-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Haffneve Holding Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4,672MWp, στους Σοφτάδες, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2318-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας M.X. Greenergy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,894MWp, στο Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου για τέσσερα (4) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2319-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας M.X. Greenergy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,715MWp, στη Σωτήρα, της επαρχίας Αμμοχώστου για τέσσερα (4) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2300-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Cholevasa Enterprises Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,7MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2301-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Cholevasa Enterprises Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,8MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2302-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Cholevasa Enterprises Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4,3MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2303-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Gearbulk Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,8MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2304-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Gearbulk Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  12. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2229-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας K. S. Koutrafas Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,14MWp, στον Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια.
  13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1837-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Solutronic Energy (CY) Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, στην Παρεκκλησιά, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια.
  14. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1974-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του κ. Νικόλα Παναγιώτου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Κρήτου Τέρα, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  15. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2140-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας TXMN Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στην Σωτήρα, της επαρχίας Αμμοχώστου για τέσσερα (4) χρόνια.
  16. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2223-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Z Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp, στην Σουσκιού, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  17. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2224-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Z Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στην Σουσκιού, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2257-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  19. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2258-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  20. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2255-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της κα. Γεωργίας Παναόρτου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  21. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2256-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της κα. Γεωργίας Παναόρτου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  22. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2249-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του κ. Ιωάννη Λαζάρου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
  23. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2254-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του κ. Άρη Φιλίππου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Μέσα Χωριό, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.