Αρ. Απόφασης: 429/2020
 
Ημερομηνία: 22/12/2020
 
Θέμα: Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 3389 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κ.4(3) της ΚΔΠ 538/2004, και αφού εκτίμησαν ότι η αίτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3389 αίτηση της εταιρείας A και Α Σφαγεία Λτδ (ΗΕ 172288) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση με βιοαέριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,52MW, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας. 
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία A και Α Σφαγεία Λτδ (ΗΕ 172288) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.