Αρ. Απόφασης: 424/2020

Ημερομηνία: 15/12/2020

Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.5


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 83/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1535-2020, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει  βήμα-βήμα πλήρη και αναλυτική επεξήγηση και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί μέχρι τον υπολογισμό των Συντελεστών Φορτίου Μονάδων ΑΠΕ,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1021/202605, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020, με την οποία ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψιν προβληματισμούς που του εγέρθηκαν από εν δυνάμει συμμετέχοντες στο συμβατικό πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς, επαναξιολογεί την πιο πάνω Μεθοδολογία εξετάζοντας εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού των μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου, Αρ. Εισερχομένου i-3868-2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1691-2020, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2020, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως άμεσα επαναξιολογήσει τη μεθοδολογία και ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1021/202727, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2020, με την οποία υπέβαλε εισήγηση στη ΡΑΕΚ για αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Συντελεστών Φορτίου Μονάδων ΑΠΕ ΦΒ τεχνολογίας (CFPV) της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Αρ. Εισερχομένου i-4100-2020,
 • Το Εσωτερικό Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1877-2020, ημερομηνίας 20 Μάϊου 2020, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει τις απόψεις του για αφαίρεση των Συντελεστών Φορτίου Μονάδων ΑΠΕ από τους ΚΜΡ Έκδοση 1.3,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1021/202932, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020, με την οποία συμφώνησε με την άποψη της ΡΑΕΚ όπως αφαιρεθούν οι Συντελεστές Φορτίου Μονάδων ΑΠΕ από τους ΚΜΡ έκδοση 1.3, Αρ. Εισερχομένου i-4476-2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 της 20ης Νοεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.4,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.4 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.5, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.