Αρ. Απόφασης: 410/2020
 
Ημερομηνία: 04/12/2020
 
Θέμα: Τροποποίηση της Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004),
  • ο αδειούχος με τις ενέργειες του έχει δείξει το ενδιαφέρον του για υλοποίηση του έργου,
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
και, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν την προτεινόμενη από την εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 5,38MWp σε 7,7MWp.
  2. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς. 
  3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.