Αρ. Απόφασης: 41/2022

Ημερομηνία: 25/02/2022

Θέμα:
 Παράβαση Όρων της Υπ' Αριθμόν Ε2600-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 27 και 28 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων (Ν. 122(Ι)/2003), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία D.P. Elsim Ltd (HE 363680) έχει παραβιάσει τον όρο 11 της υπ’ αριθμόν Ε2600/2020 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για λειτουργία σταθμού παραγωγής.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd (HE 363680), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd (HE 363680).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.