Αρ. Απόφασης: 403/2023
 
Ημερομηνία: 17/11/2023
 
Θέμα: Έγκριση Αποδόσεων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ, για το Έτος 2022, με Βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του Έτους 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 77/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Αρ. Φακ. ΟΛ1/AC/8, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022», Αρ. Εισερχ. 3174/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ ΒΡΔ Μεταφοράς, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3228/2023, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ ΒΡΔ Διανομής, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3229/2023, 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ με συνημμένους τους Χωριστούς Λογαριασμούς της ΑΗΚ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 3562/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ ΒΡΔ Παραγωγής, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2024 Βάσει Χωριστών Λογαριασμών του Έτους 2022», Αρ. Εισερχ. 3700/2023, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ ΒΡΔ Προμήθειας, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων και Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3701/2023, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2023, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2022», Αρ. Εισερχ. 3810/2023, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 574/2023, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2023, με θέμα «Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου της ΡΑΕΚ προς τoν Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, ημερομηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022», Αρ. Εξερχ. 1633/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137, ημερομηνίας 07 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 298/2023 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4134/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 795/2023, ημερομηνίας 02 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Υπολογισμοί Μέσης ΡΒΑΠ και Αποδόσεων των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ για το έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 10 «Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια. Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 298/2023, ημερομηνίας 01 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΑΗΚ με επιστολή της Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137, ημερομηνίας 07 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 298/2023 – Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού για το έτος 2022», υπέβαλε υπολογισμό Αποδόσεων επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και υπολογισμό Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας, ως εξής:
  Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Προμήθεια
  2022 2022 2022 2022
  €000 €000 €000 €000
Αναπροσαρμοσμένη (Ζημιά)/Κέρδος Εργασιών 1,876 7,163 6,392 6,803
Αναπροσαρμοσμένο Κόστος Εμπορολογιστικής Διαχείρισης       18,469
Μέση Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) 568.600 248.737 274.398  
Απόδοση επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων 0,33% 2.88% 2.33%  
Περιθώριο Κέρδους επί εξόδων Εμπορολογιστικής Διαχείρισης       36.83%
 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο τρόπος υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια όπως υποβλήθηκε από την ΑΗΚ συνάδει με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα με τις πρόνοιες των άρθρου 10 καθώς επίσης και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, και
 • Οι πιο πάνω Αποδόσεις επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Μεταφοράς και Διανομής όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ χρήζουν αναθεώρησης, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΡΑΕΚ, όπως αυτοί παρατίθενται στο Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 795/2023 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, καθώς οι υποβληθείσες Αποδόσεις, περιλαμβάνουν λανθασμένη Μέση Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ), καθώς δεν συνάδουν με την Μέση Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) των επιστολών:
  • της ΑΗΚ ΒΡΔ Μεταφοράς, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3228/2023, και
  • της ΑΗΚ ΒΡΔ Διανομής, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3229/2023. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Υπολογισμός της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και 
  2. Υπολογισμός του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας, ως ακολούθως:
 
  Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Προμήθεια
  2022 2022 2022 2022
  €000 €000 €000 €000
Αναπροσαρμοσμένη (Ζημιά)/Κέρδος Εργασιών 1,876 7,163 6,392 6,803
Αναπροσαρμοσμένο Κόστος Εμπορολογιστικής Διαχείρισης       18,469
Μέση Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) 568.600 248.737 274.398  
Απόδοση επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων 0,33% 2.88% 2.33%  
Περιθώριο Κέρδους επί εξόδων Εμπορολογιστικής Διαχείρισης       36.83%
 
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.