Αρ. Απόφασης: 040/2021
 
Ημερομηνία: 05/02/2021
 
Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
    1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2247/2019 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Spanercom Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στην Αναρίτα της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια,
    2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2248/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Spanercom Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στην Αναρίτα της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.