Αρ. Απόφασης: 40/2020

Ημερομηνία: 04/02/2020

Θέμα: Αίτηση για Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

 
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση από την εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8ΜWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8ΜWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 136, 243, 244, 247 και 260, στον Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.