Αρ. Απόφασης: 394/2022

Ημερομηνία: 29/11/2022

Θέμα: 
11 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 43,87MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Eunice Wind Park Holdings (Intl) Ltd (ΗΕ 124964), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,1MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 4,5MW και αποθηκευτική ισχύ 1,5MWh στο Φ/Σχ. 52/01, τεμάχια 244, 472 και 474 στην Χωλέτρια και στο Φ/Σχ. 52/01, τεμάχιο 454 στο Σταυροκόννου της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Eunice Wind Park Holdings (Intl) Ltd (ΗΕ 124964), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp στo Φ/Σχ. 52/01, τεμάχια 478, 479, 480 στην Χωλέτρια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην  εταιρεία Eunice Wind Park Holdings (Intl) Ltd (ΗΕ 124964), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp στo Φ/Σχ. 52/01, τεμάχιο 471 στην Χωλέτρια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Eunice Wind Park Holdings (Intl) Ltd (ΗΕ 124964), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στo Φ/Σχ. 52/01, τεμάχια 419, 420, 477, 475 στην Χωλέτρια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία D.K. Solar Project Holdings Ltd (ΗΕ 379461), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,5MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 4,5MW και αποθηκευτική ισχύ 1,5MWh στo Φ/Σχ. 52/39, τεμάχιο 240, στην Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία EMSH Mediterranean Solar Harvest Ltd (ΗΕ 379461), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 3MW και αποθηκευτική ισχύ 1MWh στο Φ/Σχ. 55/09, τεμάχια 262, 419, στην Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Intentions Green Ltd (ΗΕ 401386), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 40/29W1, τμήμα 26, τεμάχια 8,12,40,41,42,138,140, στον Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunenergy Ltd (ΗΕ 431527), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,515MWp, στο Φ/Σχ. 40/25, τεμάχια 24, 29, 30, 31, 33, στα Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunpower Ltd (ΗΕ 431528), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,359MWp, στο Φ/Σχ. 2-282-379, τμήμα 11, τεμάχιο 308, στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Vathia Gonia Solar Energy Ltd (ΗΕ 432585), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6MWp, στα Φ/Σχ. 31/25W2, τμήμα 8, τεμάχια 413 και 549 και στο Φ/Σχ. 31/25, τμήμα 0, τεμάχιο 242 στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Vathia Gonia Solar Energy Ltd (ΗΕ 432585), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στα Φ/Σχ. 31/25W2, τμήμα 8, τεμάχια 240, 241, και 549 και στο Φ/Σχ. 31/25, τμήμα 0, τεμάχιο 242 στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.