Αρ. Απόφασης: 390/2020

Ημερομηνία: 27/11/2020

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν Κ51-2016 Άδειας Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
  • οι ενέργειες του αδειούχου υποστηρίζουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου, και
  • τυχόν έγκριση παράτασης των χρονοδιαγραμμάτων του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται μετά την ημερομηνία λήξης της άδειας,
στη βάση των διαμειφθέντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ51-2016 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ατομικό μέτρο στήριξης, ηλιοθερμικός σταθμός, εγκατεστημένης ισχύος 50MW, στο Μονάγρι και Δωρό, της επαρχίας Λεμεσού μέχρι την ισχύουσα έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το CY CSPc EOS Green Energy Project και το long-stop date, δηλαδή μέχρι τις 29/6/2026.
  2. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Ltd.