Αρ. Απόφασης: 39/2020
 
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Υποβολή αιτήσεων στη ΡΑΕΚ για χορήγηση αδειών για τις δραστηριότητες του ιδιοκτήτη και διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ιδιοκτήτη και διαχειριστή συστήματος διανομής και διαχειριστή εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη ΔΕΦΑ η οποία διορίστηκε ως αρμόδιο φορέας με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ Αριθμόν 87.649

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 8/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) υπ’ αριθμόν 87.649, ημερομηνίας 05 Ιουνίου 2019, με τίτλο «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων»,
 • η αλληλογραφία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τη ΔΕΦΑ (από το Νοέμβριο του 2017 και εντεύθεν) στην οποία επισημαίνεται η υποχρέωση αλλά και η αναγκαιότητα εξασφάλισης των αδειών που προνοούνται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο (Ν.183(Ι)/2004).
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο (Ν.183(Ι)/2004) και τους εξ’ αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και ειδικότερα τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και πιο συγκεκριμένα: 
  • το άρθρο 6(2) του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ ενεργεί κατά τρόπο ώστε να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου,
  • το άρθρο 7(1)(λε) του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ η έρευνα για τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και η λήψη αποφάσεων και η επιβολή των κατάλληλων, αναγκαίων και αναλογικών μέτρων για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς,
  • το άρθρο 8 του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο, χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του Ν.183(Ι)/2004,
  • το άρθρο 10(δ) του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας η ΡΑΕΚ ακολουθεί τη διαδικασία που καθορίζουν οι Κανονισμοί και λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες του αιτητή, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων,
  • το άρθρο 49 του Ν.183(Ι)/2004 σύμφωνα με το οποίο πρόσωπο το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 8 προβαίνει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, 
 • την υπ’ αριθμόν 238/2019 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 03 Σεπτεμβρίου 2019 με τίτλο «Τροποποίηση Προτύπων Ορών Αδειών που Περιέχονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμιση της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006»,
 • το γεγονός ότι το ΥΣ με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασή του, ημερομηνίας 05 Ιουνίου 2019: 
  • διόρισε τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή Εγκαταστάσεων ΥΦΑ για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας,
  • εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να δώσει οδηγίες στη ΔΕΦΑ να προβεί στην ετοιμασία νομοσχεδίου με το οποίο η ΔΕΦΑ να καταστεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στο οποίο να καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της οι οποίες, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν την κατασκευή και ιδιοκτησία του συστήματος μεταφοράς και του συστήματος διανομής στην Κυπριακή Δημοκρατία,
  • επεσήμανε ότι για την ανάληψη των πιο πάνω αρμοδιοτήτων από τη ΔΕΦΑ απαιτείται η προηγούμενη αδειοδότηση της σύμφωνα με το Νόμο.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • η χορήγηση αδειών αποτελεί το μέσο ρύθμισης της αγοράς του φυσικού αερίου και μέρος της ουσιαστικής οργάνωσης αυτής,
 • οι όροι των αδειών διασφαλίζουν την αποτελεσματική ρύθμιση και έλεγχο των επιχειρήσεων καθώς και τη διαφανή και αποδοτική υπέρ του συνόλου λειτουργία τους,
 • για τη διασφάλιση:
  • της έγκαιρης οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου,
  • της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής με την έλευση του φυσικού αερίου, 
  • του γεγονότος ότι ο φορέας που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως αρμόδιος για τις πιο κάτω δραστηριότητες (ΔΕΦΑ), είναι σε θέση να τις διεξάγει με επάρκεια ως λειτουργικά διαχωρισμένη, καθετοποιημένη επιχείρηση,
απαιτείται η υποβολή των αιτήσεων για:
 
 • κατασκευή, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστήματος μεταφοράς,
 • κατασκευή, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστήματος διανομής,
 • διαχείριση εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου,
ούτως ώστε η ΡΑΕΚ να εξετάσει τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και τους εξ αυτού απορρέοντες Κανονισμούς και να προβεί στην αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων του αιτητή, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων που αποτελεί βασικό κριτήριο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας από τη ΡΑΕΚ δυνάμει του Ν.183(Ι)/2004, 
 
 • η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου από τη ΡΑΕΚ όπως προνοείται στην ΚΔΠ 298/2006 απαιτεί εύλογο χρόνο, συνεπώς, η υποβολή των αιτήσεων από τη ΔΕΦΑ πρέπει να γίνει έγκαιρα,
 • το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος διανομής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος μεταφοράς και διαχειριστής εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου πρέπει να προβεί σε όλες τις απορρέουσες από τις άδειες που θα χορηγήσει η ΡΑΕΚ ενέργειες, έγκαιρης οργάνωσης και συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, περιορίζεται στο διάστημα από τη χορήγηση των αδειών έως την έλευση του φυσικού αερίου και ως εκ τούτου είναι συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο, 
και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως για τη διασφάλιση της έγκαιρης οργάνωσης της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής με την έλευση του φυσικού αερίου, επιστήσουν την προσοχή στις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας και υπαγορεύσουν στη ΔΕΦΑ, που διορίστηκε ως αρμόδιος φορέας από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του υπ’ αριθμόν 87.649, ημερομηνίας 05 Ιουνίου 2019, να προβεί άμεσα, και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2020, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων στη ΡΑΕΚ για τη χορήγηση των ακόλουθων αδειών:
  1. κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος μεταφοράς,
  2. κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστήματος διανομής, 
  3. διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
 2. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στη ΔΕΦΑ.
 3. Να δημοσιευθεί η παρούσα απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.