Αρ. Απόφασης: 384/2022

Ημερομηνία: 22/11/2022

Θέμα: 
Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 73/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2022, με θέμα “Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Εισερχ. i-3924-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα “Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Εξερχ. ο-1575-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα “Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Εισερχ. i-4237-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα “Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Εξερχ. ο-1626-2022,
 • Τα Πρακτικά της συνάντησης μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2022, με θέμα “Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Συνεδρίας 61/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2022, με θέμα “Ενημέρωση για την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031", Αρ. Εισερχ. i-4851-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022, με θέμα “Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031: Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV", Αρ. Εισερχ. i-5550-2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 822/2022, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022,  με θέμα “Προτεινόμενη Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031: Επέκταση της Συστοιχίας Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ/Σ «Αθηαίνου» 132 kV”.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τις πρόνοιες του Άρθρου 73,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 03/2022 (ΚΔΠ 107/2022) με τίτλο «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 115/2022, ημερομηνίας 03 Μαΐου 2022, με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 73 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), καθώς και των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022, ο ΔΣΜΚ στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων, πρέπει πέραν του προτεινόμενου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση και σε τυχόν τροποποιήσεις αυτού, τα αποτελέσματά της οποίας μαζί με τα σχόλιά του τα καταθέτει στη ΡΑΕΚ ώστε να τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της.
 • Ο ΔΣΜΚ διεξήγαγε σχετική δημόσια διαβούλευση από τις 5 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2022, κατά την οποία δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο κατά τη Δημόσια Διαβούλευση, εκτίμησαν ότι:
 • υπάρχει η ανάγκη για επέκταση των υφιστάμενων πινάκων Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό «Αθηαίνου», και
 • είναι αιτιολογημένο το αίτημα του ΔΣΜΚ για τροποποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 73(1) και 73(6)(γ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031, ως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022 με Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/224367.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση της Τροποποιητικής Έκδοσης του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ ως προνοείται από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021).
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 4. Την ανάρτηση  Ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, με την οποία να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι κατά τη Δημόσια Διαβούλευση δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.