ΑρΑπόφασης: 383/2023
 
Ημερομηνία: 27/10/2023
 
Θέμα: Τροποποίηση Ε3929 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3929-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82MWp, στο Φ/Σχ. 50/57, τεμάχια 105, 47, στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 0,82MWp σε 2,06MWp και την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 50/57, τεμάχιο 81 στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.