Αρ. Απόφασης: 380/2023
 
Ημερομηνία: 27/10/2023
 
Θέμα: 8 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 17,66MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 109 LTD (ΗΕ 440894), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,4MWp στο Φ/Σχ. 31/62, τεμάχια 216,368,226,340 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Rageco Ltd (ΗΕ 436108), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,071MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0.375MW και αποθηκευτική ισχύ 0.75MWh στο Φ/Σχ. 20/58, τεμάχια 1094, 1095 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Red Rain Ltd (ΗΕ 272837), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,5MWp στο Φ/Σχ. 35/05, τεμάχιο 159 στην Λυσό της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Red Rain Ltd (ΗΕ 272837), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp στο Φ/Σχ. 35/13, τεμάχια 337, 338, 339, 340 στην Στενή της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Δήμο Αθηένου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,2MWp στο Φ/Σχ. 31/60, τεμάχια 143, 105, 107 στον Δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Ayia Napa 1) Ltd (ΗΕ 438398), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,99MWp στο Φ/Σχ. 2-294-374, τεμάχια 390, 393, 384 στην Αγία Νάπα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Ανδρούλα Παναγιώτου (ΑΔΤ 697384), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 46/26, τεμάχιο 1424 στην Πεντάλια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Αιμιλία Παναγιώτου (ΑΔΤ 980010), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 46/26, τεμάχιο 1422 στην Πεντάλια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.