ΑρΑπόφασης: 379/2023
 
Ημερομηνία: 26/10/2023
 
Θέμα: Απόφαση Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 7.3.1 Pipeline From the East Mediterranean Gas Reserves to Greece Mainland via Cyprus and Crete (Currently Known as “EastMed Pipeline”), With Metering and Regulating Station at Megalopoli

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 72/2023, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 7Δ(3) του Ν. 183(Ι)/2004, του άρθρου 12(4) του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 και του άρθρου 32(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων της Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Δικτύων και Περιβάλλοντος της Ιταλίας (ARERA) με τίτλο «Coordinated decision on Eastmed PCI Investment Request and on the allocation of the investment costs by the Regulatory Authority for Energy Waste and Water (RAEWW), the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) and the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment (ARERA)».
  Συγκεκριμένα υιοθετούνται και αποφασίζονται τα ακόλουθα:
  • Οι αποδοτικές επενδυτικές δαπάνες που προκύπτουν και που σχετίζονται με το έργο κοινού ενδιαφέροντος 7.3.1 “Pipeline from the East Mediterranean gas reserves to Greece mainland via Cyprus and Crete [currently known as “EastMed Pipeline”], with metering and regulating station at Megalopoli”, βαραίνουν τον Φορέα Υλοποίησης IGI Poseidon S.A. του έργου.
   Δεν απαιτούνται αποζημιώσεις από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της Κύπρου, της Ελλάδας ή της Ιταλίας και δεν πρόκειται να κατανεμηθούν δαπάνες σχετικά με το έργο κοινού ενδιαφέροντος 7.3.1 στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
  • Με βάση τον διασυνοριακό επιμερισμό κόστους, δεν θα συμπεριληφθεί κανένα κόστος που αφορά το έργο κοινού ενδιαφέροντος 7.3.1 “Pipeline from the East Mediterranean gas reserves to Greece mainland via Cyprus and Crete [currently known as “EastMed Pipeline”], with metering and regulating station at Megalopoli” στις εθνικές διατιμήσεις της Κύπρου, της Ελλάδας ή της Ιταλίας.
  • Ο φορέας υλοποίησης του έργου IGI Poseidon S.A. θα ενημερώνει τακτικά τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και ARERA, δύο φορές το χρόνο, για την πρόοδο του έργου κοινού ενδιαφέροντος 7.3.1. και τον προσδιορισμό του κόστους και των επιπτώσεων που συνδέονται με αυτό.
   Οι πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν την ίδια ημερομηνία που ο Φορέας Υλοποίησης του έργου οφείλει να υποβάλει την ετήσια έκθεση έργου κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869, όπως ισχύει ανάλογα με την έγκριση της πρώτης λίστας έργων κοινού ενδιαφέροντος βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ετήσια έκθεση του έργου κοινού ενδιαφέροντος 7.3.1.
   Στη συνέχεια, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης IGI Poseidon S.A. εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας έκθεσης έργου κοινού ενδιαφέροντος.
 2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 και την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η παρούσα απόφαση μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες να κοινοποιηθεί στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
 3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 και στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.