Αρ. Απόφασης: 377/2022

Ημερομηνία: 18/11/2022

Θέμα: 
6 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 25,88MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στo Φ/Σχ. 55/12, τεμάχια 452 ,444, 447 στην Τόχνη, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 90 Ltd (ΗΕ 394030), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp στo Φ/Σχ. -/2-281-37, τμήμα 11, τεμάχιο 28 στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην  Bioland Project 90 Ltd (ΗΕ 394030), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp στo Φ/Σχ. -/2-285-376, τμήμα 7, τεμάχιο 268 στην Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 90 Ltd (ΗΕ 394030), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,4MWp, στo Φ/Σχ. 40/25, τεμάχιο 8, στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 90 Ltd (ΗΕ 394030), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,33MWp, στo Φ/Σχ. 39/24, τεμάχιο 390, στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΝΔ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,147MWp, στo Φ/Σχ. 45/21, τεμάχιο 414, στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.