Αρ. Απόφασης: 376/2021

Ημερομηνία: 17/12/2021

Θέμα: 
Παράμετροι Που Υπέβαλε ο ΔΣΔ Για Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 80/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1670-2021, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, Αρ.Εξερχ.1670/2021, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ όπως υποβάλει άμεσα τους υποβληθέντες Συντελεστές Απωλειών Διανομής και με την οποία υποβλήθηκε αυστηρή σύσταση για αποφυγή καθυστερήσεων στην υποβολή των Συντελεστών Απωλειών Διανομής στο μέλλον,.
  • Η επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/326, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, Αρ.Εισερχ.4567/2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση τους προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2022, και .
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 877/2021 ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και έλαβαν δεόντως υπόψη: 
  • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το Άρθρο 93 (3), 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, και
  • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 278/2021 της 3ης Σεπτεμβρίου 2021.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι οι Συντελεστές Απωλειών Διανομής όπως έχουν υποβληθεί από τον ΔΣΔ, έχουν υπολογιστεί με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7, στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2022, ως εξής:
Περίοδος συναλλαγών 2021 DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 0.87% 1.78%
Φεβρουάριος 0.87% 1.76%
Μάρτιος 0.88% 1.77%
Απρίλιος 0.95% 1.87%
Μάιος 0.91% 1.80%
Ιούνιος 0.88% 1.72%
Ιούλιος 0.86% 1.73%
Αύγουστος 0.86% 1.73%
Σεπτέμβριος 0.87% 1.73%
Οκτώβριος 0.87% 1.71%
Νοέμβριος 0.91% 1.78%
Δεκέμβριος 0.89% 1.77%
Ετήσιος 0.88% 1.76%
 
 
  1. Την αυστηρή σύσταση προς τον ΔΣΔ όπως συμμορφωθεί με τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των εν λόγω παραμέτρων στη βάση του ρυθμιστικού πλαισίου.
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.