Αρ. Απόφασης: 376/2019

Ημερομηνία: 20/12/2019

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ Αριθμόν ΑΠ9/2008 Άδεια Λειτουργίας και Αυτοπαραγωγής της Εταιρείας Μ.Σ. Σκύρα Βάσας Λτδ


Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς τον φάκελο της υπ' αριθμό ΑΠ9/2008 Άδειας Λειτουργίας και Αυτοπαραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να ανακαλέσει την υπ’ αριθμό ΑΠ9/2008 Άδεια Λειτουργίας και Αυτοπαραγωγής της εταιρείας Μ.Σ. Σκύρα Βάσας Λτδ.
  2. Ότι η ανάκληση της Άδειας τίθεται άμεσα σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  3. Να επιδώσει στον κάτοχο Άδειας τελική ειδοποίηση ανάκλησης.
  4. Η Απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  5. Όπως, δώσει οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ να ζητήσει νομική συμβουλή από τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο της ΡΑΕΚ για τις δέουσες ενέργειες της ΡΑΕΚ αναφορικά με την είσπραξη των οφειλόμενων τελών.