Αρ. Απόφασης: 374/2021

Ημερομηνία: 17/12/2021 


Θέμα: Έγκριση Παραμέτρων Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Έτος 2022

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 80/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/1671-2021, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021,Αρ. Εξερχ. 1671-2021, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει άμεσα τις παραμέτρους τις Μεταβατικής Ρύθμισης και με την οποία υποβλήθηκε αυστηρή σύσταση για αποφυγή καθυστερήσεων στην υποβολή των παραμέτρων της Μεταβατικής Ρύθμισης στο μέλλον, .
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/213557, Αρ.Εισερχ.4559/2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ τις Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.7, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ για τις δύο επόμενες περιόδους κάλυψης εγγύησης, .
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/213777, Αρ.Εισερχ.4776/2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένες Παραμέτρους των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) Έκδοση 1.7, οι οποίες εγκρίνονται με ισχύ για τις δύο επόμενες περιόδους κάλυψης εγγύησης, και .
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ υπ’ Αριθμό 844/2021 ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 93(3) το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7 οι οποίοι εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 278/2021 της 3ης Σεπτεμβρίου 2021.,
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2021 με 30η Σεπτεμβρίου 2022: 
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας (VF) 0
2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
4 ύξηση στην κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
 1. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους οι οποίες εγκρίνονται στο σημείο 1 της εν λόγω απόφασης. 
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.