Αρ. Απόφασης: 371/2020

Ημερομηνία: 06/11/2020

Θέμα: 
1 Άδεια Κατασκευής 2,5MWe
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτώ, το γεγονός ότι η χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οτιδήποτε και επιπλέον ότι η ΡΑΕΚ στις 17/09/2020 έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το κανονισμό 7.(4)(α) και (β) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμού του 2004, για παράταση 3ων μηνών της λήψης απόφασης, και αφού εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο έργο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680), Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 2,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και κινετομαγνητικής ενέργειας, στο Φ/Σχ. (-/2-278-379), τμήμα 3, τεμάχιο 366, στη περιοχή Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η άδεια στον δικαιούχο να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν. 
  3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.