Αρ. Απόφασης: 367/2020

Ημερομηνία: 06/11/2020

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν A1037 αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη τα εξής:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
  • Το γεγονός ότι ο αιτητής δεν έχει υποβάλει τα υπολειπόμενα απαιτούμενα έγγραφα που είχαν ζητηθεί με την υπ’ αριθμό 06.01.03.02.A1037/1148-19 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 09/08/2019,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για προώθηση της αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής από την εταιρεία DP Elsim Ltd, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν A1037 αίτησης της εταιρείας DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,5MWe, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και κινετομαγνητικής ενέργειας, στο Φ/Σχ. (50/06W1), τεμάχιο 375, στην περιοχή Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία DP Elsim Ltd (ΗΕ 363680) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.