Αρ. Απόφασης: 366/2020

Ημερομηνία: 06/11/2020


Θέμα: 1 Άδεια Κατασκευής 6,5MWp
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οτιδήποτε, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cyfield CH94 Ltd (ΗΕ 366303), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα Β, τεμάχια 153 και 155 και στο Φ/Σχ. 29/47W1, τμήμα Β, τεμάχιο 158 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyfield CH94 Ltd (ΗΕ 366303) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.