Αρ. Απόφασης: 365/2021

Ημερομηνία: 10/12/2021 

Θέμα: Συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), Συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ και Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2022 

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 78/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.7/17-2021 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022», ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, Εισερχ. 4447/21,  
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 με θέμα «Βασικές Τιμές και Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022», ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, Εισερχ. 4575/21, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 872/2021, ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021),
 • Τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων, 
 • την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας.
   
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών, οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ και οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή και την ΑΗΚ Προμήθεια, έχουν υπολογιστεί ορθά, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00022483
Μέση τάση 0.00022212
Ψηλή τάση 0.00021977

 
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται. 
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις ακόλουθες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00022212
Μέση τάση 0.00021977
Ψηλή τάση 0.00021682

 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 6.960
Μέση τάση 6.890
Ψηλή τάση 6.801
 
 1. Η Προμήθεια ΑΗΚ να εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις αναθεωρημένες βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2022, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2022  και μετέπειτα.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.