Αρ. Απόφασης: 361/2022

Ημερομηνία: 04/11/2022

Θέμα: 
Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2021

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 69/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, Αρ. Φακ. 04.08.03.02/310-22, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, με θέμα «Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 2020»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Πρόχειρες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΗΚ 31 Οκτωβρίου 2021», Αρ.Εισερχ. 402/2022,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021», Αρ. Εισερχ. 3046/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ με συνημμένους τους Χωριστούς Λογαριασμούς της ΑΗΚ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2022, Αρ. Εισερχ. 311/2022,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί 2021», Αρ. Εισερχ. 5143/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 571/2022, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2022, με θέμα «Ενοποιημένοι Ελεγμένοι Λογαριασμοί ΑΗΚ και Πρόχειροι Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 752/2022, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί ΑΗΚ για το έτος 2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του 2021, Νόμος του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και ιδιαίτερα, το άρθρο 10 «Τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια. Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα.
 • Η Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 294/2021, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί του έτους 2021 συνάδουν με τις σχετικές οδηγίες και σχετικές Αποφάσεις και Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 10 του N. 130(I)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καλέσουν την ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους ελεγμένους και εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ Χωριστούς Λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, το αργότερο μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2022.
 2. Να καλέσουν την ΑΗΚ όπως υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τους ακόλουθους υπολογισμούς με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού:
  1. της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της Παραγωγής AHK, Μεταφοράς AHK και Διανομής AHK και
  2. του Περιθωρίου Κόστους επί των εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα Προμήθειας ΑΗΚ. 
 3. Κατόπιν της έγκρισης της ΡΑΕΚ των υποβληθέντων από την ΑΗΚ υπολογισμών των σημείων 2(α) και 2(β) πιο πάνω, η ΑΗΚ καλείται να συμπεριλάβει τους εν λόγω υπολογισμούς στην Ετήσια Έκθεση της του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.