Αρ. Απόφασης: 036/2021
 
Ημερομηνία: 02/02/2021
 
Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια 5,72MW


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,89MWp, στο Φ/Σχ. 28/37, τεμάχια 26 και 224  στην Ληνού της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΝΤ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 30/52, τεμάχιo 499, στα Πέρα Ορεινής της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην P. Evangelou Solar Trading Ltd (HE 415317), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,8MWp, στο Φ/Σχ. 50/37, τεμάχιo 225, στην Τερσεφάνου της επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Yellowred Ltd (ΗΕ 282429), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,8778MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-376, τμήμα 6, τεμάχιο 350, στο Αυγόρου της επαρχία Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.