Αρ. Απόφασης: 345/2020

Ημερομηνία: 23/10/2020

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες των αδειούχων υποστηρίζουν την πρόθεση τους για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2172-2019 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2173-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2230-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2231-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2316-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,65MWp, στην Τόχνη, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.