Αρ. Απόφασης: 333/2022

Ημερομηνία: 18/10/2022

Θέμα: 
Έγκριση Τροποποιήσεων στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες – Έκδοση 1.1.1

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 65/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 843/2021, ημερομηνίας 19/11/2021, με θέμα «Καθορισμός Ομάδων Εργασίας για Συμμόρφωση με τον Νέο Νόμο Ν.130(Ι)/2021»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 493/2022, ημερομηνίας 07/07/2022, με θέμα «Συμμόρφωση με τον Νόμο Ν.130(Ι)/2021 – Βασικά Συμβατικά Δικαιώματα των Τελικών πελατών (Άρθρο 117)», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 714/2022, ημερομηνίας 11/10/2022, με θέμα «Βασικά Συμβατικά Δικαιώματα των Τελικών Πελατών – Άρθρο 117 του Νόμου 130(Ι)/2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 5(1)(λ), 5(4)(α) και 117,
 • Τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν.122(Ι)/2003, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 188/2021 με θέμα «Αλλαγές στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες – Έκδοση 1.1», ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία εκτίμησαν ότι:
 • Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες, όπως υποβλήθηκαν με το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ.714/2022, είναι απαραίτητες προκειμένου η ΡΑΕΚ να διασφαλίσει τα βασικά συμβατικά δικαιώματα των τελικών πελατών, δυνάμει του άρθρου 117 του Ν.130(Ι)/2022, και
 • Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου η ΡΑΕΚ να διασφαλίσει ότι διατίθεται στους πελάτες το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους, δυνάμει του άρθρου 5(1)(λ) του Ν.130(Ι)/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχουν τα άρθρα 5(1)(λ), 5(4)(α) και 117 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια τροποποιήσεων στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες Έκδοση 1.1 δυνάμει του άρθρου 117 του Νόμου περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν. 130(Ι)/2021, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ των Τροποποιήσεων που έχουν διενεργηθεί.
 3. Τη δημοσίευση των εν λόγω Κανόνων Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ με δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.