Αρ. Απόφασης: 327/2020

Ημερομηνία: 09/10/2020


Θέμα: Υποβολή Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 66/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2021 που ετοιμάστηκε από το Γραφείο της ΡΑΕΚ,
 • Η επιστολή του Διευθυντή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΑ/310.0/202288 με θέμα «Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας MMS» ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2020, Εισερχ. 3329/2020.
 • Η επιστολή του Διευθυντή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.1.17/202388 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 307/2020 Τερματισμός Συμβολαίων Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων στην Αγορά Ηλεκτρισμού» ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2020, Εισερχ. 3484/2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ιδιαίτερα τα άρθρα 60 (1) και 61 (ο «Νόμος»),
 • Την Απόφαση Αρ. 307/2020 με θέμα «Υποβολή Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ» ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2020 με την οποία τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να υποβάλουν τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 61 (2) του Νόμου, με μείωση του ποσού που αναγράφεται στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» κατά €487,000, το οποίο αφορά το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2021,
 • Το γεγονός ότι στην επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΑ/310.0/202288 ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2020, ο Διευθυντής ΔΣΜΚ αναφέρει ότι σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου της Αγοράς Ηλεκτρισμού προβλέπεται καθυστέρηση μέχρι και τέσσερεις μήνες στην υλοποίηση του Έργου μετά τον Οκτώβριο του 2021.
 • Το γεγονός ότι υπάρχει εύλογο και ικανοποιητικό χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους 2020 για την ομαλή μετάβαση των καθηκόντων του ανθρώπινου δυναμικού με αγορά υπηρεσιών, που προσλήφθηκε βάσει της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017 «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», προς το μόνιμο προσωπικό του ΔΣΜΚ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2021, εκτίμησαν ότι:
 • Αυτό συνάδει με την Απόφαση Αρ. 307/2020 αφού έγινε η μείωση του ποσού που αναγράφεται στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» κατά €487,000, το οποίο αφορά το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2021.
 • Το Άρθρο 273 – Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων θα πρέπει να μειωθεί με το ποσό της Απόσβεσης του Λογισμικού και Υλισμικού Αγοράς Ηλεκτρισμού αφού αυτό δεν φαίνεται ότι θα  λειτουργήσει στο έτος 2021.
 • Η επίδραση των δύο πιο πάνω διαφοροποιήσεων οδηγεί στη μείωση της διατίμησης Δ-ΔΣΜ στα €0,08 σεντ/kWh τιμολογούμενης ενέργειας λόγω της μείωσης στις δαπάνες,
και στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να υποβάλουν τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ και το σχετικό Επεξηγηματικό Υπόμνημα για το έτος 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 61 (2) του Νόμου.
 2. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2022 και 2023 θα υποβληθεί όπως έχει κατατεθεί στη ΡΑΕΚ από το Διευθυντή ΔΣΜΚ, και τα ποσά που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το έτος 2022 θα αξιολογηθούν κατά τη διαβούλευση για τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2022.
 3. Η παρούσα Απόφαση διαβάζεται μαζί με την Απόφαση 307/2020 με θέμα «Υποβολή Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ».
 4. Να ενημερώσουν το Διευθυντή ΔΣΜΚ και το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ για την παρούσα Απόφαση.