Αρ. Απόφασης: 326/2021

Ημερομηνία: 22/10/2021


Θέμα: Αίτημα της Paramount Energy Corporation Ltd για Εξαίρεση από Πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 67/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ0067/2019 κάτοχος άδειας κατασκευής MEK 105 MW της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd, στην Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας,
 • Η επιστολή της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2021, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, σχετικό αίτημα χορήγησης μερικής εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ),και συγκεκριμένα από την παράγραφο Τ1.7.3.6.1, Αρ. Εισερχ.3135/2021,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01/1220-21, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2021, ζητώντας όπως υποβάλει, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος , Αρ. Εξερχ. 1220/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ24/320.3.12/212601, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2021, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τη θέση του σχετικά με το εν λόγω αίτημα της Paramount Energy Cooperation Ltd, όπου κατά την οποία έκρινε ότι, δεν είναι αναγκαίο να απαιτηθεί από τον  Αιτητή να προβεί σε έξοδα για άρση της ασυμβατότητας, και εισηγήθηκε όπως δοθεί μερική εξαίρεση από το εδάφιο Τ1.7.3.6.1, Αρ. Εισερχ.3292/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 692/2021, ημερομηνίας 04 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς.
 • Τους εν ισχύ ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0 καθώς και τις ισχύουσες Τροποποιήσεις Έκδοση 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς το αίτημα της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd, δυνάμει του όρου Τ0.8.6. των ΚΜΔ και θεώρησαν ότι οι λόγοι που έθεσε για την αιτούμενη εξαίρεση είναι βάσιμοι, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως δοθεί στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd μερική εξαίρεση από την απαίτηση της παραγράφου Τ1.7.3.6. των εν ισχύ ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0 και των εν ισχύ τροποποιήσεων, όπου για την ικανότητα έγχυσης άεργου ισχύος σε επίπεδο φόρτισης στο 50%, να γίνει αύξηση από 0,4 επαγωγικό σε 0,46 επαγωγικό.
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως τον καθ’ ύλη αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης. 
 3. Να καλέσουν την εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.