Αρ. Απόφασης: 325/2019
 
Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου 2019
 
Θέμα: Έγκριση για Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής για Σκοπούς που δεν Σχετίζονται με την Ηλεκτρική Ενέργεια (Άρ. 49 και 51 του Ν.122(Ι)/2003)

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα τα άρθρα 49 και 51 αυτού, σύμφωνα με τα οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕΚ για χρήση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής αντίστοιχα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, 
  • Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα τα αρ.31(1) και 40(8) αυτής,
  • Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
  • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΡΑΕΚ και του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείου την 3/9/2019, στην οποία συζητήθηκε ο τρόπος εφαρμογής των άρθρων 49 και 51 του Ν.122(Ι)/2003 σε συνάρτηση με την Οδηγία 2014/61/ΕΕ,
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Νομικού Τμήματος της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 29/10/2019 (Παράρτημα Ι), 
  • Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν.122(Ι)/2003 πρέπει να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των συστημάτων μεταφοράς και διανομής δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής αντίστοιχα,
 
Και έχοντας ως σκοπό την ταυτόχρονη ομαλή εφαρμογή της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ και των σχετικών προνοιών του Ν.122(Ι)/2003, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να δώσει οδηγίες στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς, όπως έκαστο αίτημα τους για έγκριση από τη ΡΑΕΚ της χρήσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 51, αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υπολογιζόμενη ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης με τον παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  2. Να δώσει οδηγίες στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς, όπως έκαστο αίτημα τους σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 51, συνοδεύεται υποχρεωτικώς από έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή ότι η χρήση του συστήματος για την οποία αιτείται έγκριση από τη ΡΑΕΚ δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής αντίστοιχα.
  3. Όπως κοινοποιήσει την παρούσα Απόφασή της στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.