Αρ. Απόφασης: 324/2022

Ημερομηνία: 11/10/2022

Θέμα: 
Παράβαση Όρων της Υπ' Αριθμόν ΠΘ21-2021 Άδειας Προμήθειας
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 15 και 16 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και των προνοιών της Κ.Δ.Π. 468/2004 , αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008) έχει παραβιάσει τον όρο 12 της υπ’ αριθμόν ΠΘ21-2021 Άδειας Προμήθειας.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς (€1.708,60), το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008) σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του (Ν. 130(Ι)/2021) και να καλέσουν την εταιρεία να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο εντός τριάντα (30) ημερών.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.