Αρ. Απόφασης: 32/2020
 
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Κλείδες Επιμερισμού για το Οικονομικό Έτος 2019

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 08/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137 ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού» με την οποία η ΑΗΚ υπέβαλε για έγκριση από τη ΡΑΕΚ αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. AC/137/A1219616 ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019 με θέμα «Κλείδες επιμερισμού Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων» με την οποία η ΑΗΚ: 
 • έστειλε κατάλογο των χορηγιών και εκδηλώσεων για κατανομή με κλείδες επιμερισμού σε όλες της Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ) και στις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΜΡΔ)
 • υπέβαλε εισήγηση προς τη ΡΑΕΚ για εύλογη κλείδα επιμερισμού για τα έξοδα του κέντρου κέρδους Δημοσίων Σχέσεων που δεν θα μπορούν να αποδοθούν απευθείας σε μια ΒΡΔ ή στις ΜΡΔ, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/896-19 ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019 με την οποία η ΡΑΕΚ συμφώνησε όπως κάποια ποσά που δίνονται σε χορηγίες και εκδηλώσεις μέχρι ποσού €52,500 ανά έτος κατανεμηθούν με κλείδες επιμερισμού στις ΒΡΔ και στις ΜΡΔ, όπως συγκεκριμένες δράσεις Δημοσίων Σχέσεων κατανεμηθούν με κλείδες επιμερισμού και όπως τα εν λόγω τα έξοδα του κέντρου κέρδους Δημοσίων Σχέσεων κατανεμηθούν ισόποσα στις ΒΡΔ και ΜΡΔ.  Επίσης η ΡΑΕΚ επανέλαβε βασικές αρχές που πρέπει να τηρηθούν για την κατανομή των εξόδων του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019 Αρ. Φακ. Μ/Μ.1 με την οποία η ΑΗΚ απέστειλε πληροφορίες που είχαν ζητηθεί από τη ΡΑΕΚ για την ενημέρωση του κοινού για θέματα λειτουργικού διαχωρισμού από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/987-19 με θέμα «Ενημέρωση Κοινού για Θέματα Λειτουργικού Διαχωρισμού» με την οποία η ΡΑΕΚ έθεσε τις απόψεις της ότι για το παρόν στάδιο δεν κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του κοινού που αφορά τον Λειτουργικό Διαχωρισμό της ΑΗΚ και ως εκ τούτου το κόστος κάποιων δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό που θα κατανεμηθεί με κλείδες επιμερισμού,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. Μ/Μ.1 ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019 στην οποία η ΑΗΚ υπέβαλε αναθεωρημένο πίνακα δράσεων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων με συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί με κλείδες επιμερισμού ίσο με €118,000,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/081-20 με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε τροποποίηση στο πρώτο σημείο της παραγράφου 2.2 Κλείδες Επιμερισμού του Παραρτήματος Α της πιο πάνω επιστολής της ΑΗΚ,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137/Α1242124 ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 – Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ – Κλείδες Επιμερισμού» με την οποία η ΑΗΚ υπέβαλε τις αναθεωρημένες Κλείδες Επιμερισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2014 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών».
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Την Απόφαση Αρ. 1232/2015 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις κλείδες επιμερισμού για την κατανομή και επιμερισμό του κόστους/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού του Κέντρου Διοίκησης,  των κοινών εξόδων/ εσόδων/ ενεργητικού/ παθητικού Περιφερειών, του κόστους/ενεργητικού αποθηκών Διανομής καθώς και την Κατανομή των Μετρητών, Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων στις Δραστηριότητες, που είχαν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014,
 • Την Απόφαση Αρ. 107/2018 ημερομηνίας 11 Μαϊου 2018 με θέμα «Τροποποίηση στις κλείδες επιμερισμού Κοινών Εξόδων» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε τις αναθεωρημένες κελίδες επιμερισμού που είχαν υποβληθεί από την ΑΗΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2018,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι οι αναθεωρημένες κλείδες επιμερισμού που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137/Α1242124 ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020 συνάδουν με τις οδηγίες της ΡΑΕΚ αναφορικά με το θέμα του επιμερισμού του Κέντρου Κέρδους Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2019.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 108 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των αναθεωρημένων κλείδων επιμερισμού όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ01/AC/137/Α1242124 ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020.
 2. Να ενημερώσουν την ΑΗΚ για την παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ.