Αρ. Απόφασης: 318/2019

Ημερομηνία: 26/11/2019

Θέμα: Αίτηση για Μεταβίβαση της υπ’ Αριθμόν E2145/2019 Εξαίρεσης από Aδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E2145/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Geothermal Ltd στην εταιρεία Pisces Power Investments Ltd (ΗΕ 378047).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Pisces Power Investments Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.