Αρ. Απόφασης: 317/2023

Ημερομηνία: 15/09/2023

Θέμα: 
Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Σεπτέμβριου 2023 υπ’ αριθμόν 61/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς με Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 1609/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2023», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 1787/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/231994, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2023, με θέμα «Διατίμηση για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας (Δ-ΕΥ)», Αρ. Εισερχ. 1800/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 1872/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Μεταφοράς με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», Αρ. Εξερχ. 593/23,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Μεταφοράς προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 1906/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231992, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Διατιμήσεις για:  1.Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 2. Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 3. Ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) », η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 1907/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/231999, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ για το 2023», Αρ. Εισερχ. 1914/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231997, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, προς την ΡΑΕΚ, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ για το 2023», Αρ. Εισερχ. 1916/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2023, προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εξερχ. 613/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ/426, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2023, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 1975/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 2042/23,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Παραγωγής 2023 μετά την απόφαση ΡΑΕΚ 085/2023», Αρ. Εισερχ. 2155/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ326.8/17-2023 ημερομηνίας 10 Μαΐου 2023, με θέμα «Υποβολή Διατιμήσεων Χονδρικής 2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 2296/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/806-2023 ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2023»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2023, με θέμα «Υποβολή Διατιμήσεων Χονδρικής 2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 2340/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.8/17.1-2023 ημερομηνίας 16 Μαΐου 2023, με θέμα «Υποβολή Διατιμήσεων Χονδρικής 2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 2386/23,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 399/2023, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Διανομή με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΗΚ Διανομής», Αρ. Εξερχ. 1003/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Μεταφοράς με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», Αρ. Εξερχ. 1005/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2023 προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Πρόβλεψη Συνολικής Παραγόμενης Ενέργειας 2023», Αρ. Εξερχ. 1006/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2023 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Υποβολή για έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων 2023 της ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εξερχ. 1014/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Μεταφοράς με θέμα «Υποβολή για Έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων της ΒΡΔ Μεταφοράς», Αρ. Εξερχ. 1015/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2023, προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Υποβολή για Έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων της ΒΡΔ ΑΗΚ Προμήθεια», Αρ. Εξερχ. 1017/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς με Αρ. Φακ. AC/137 ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 2950/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/23-2023 ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή για έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων 2023 της ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 2924/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή για Έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων της ΒΡΔ ΑΗΚ Προμήθεια», Αρ. Εισερχ. 2958/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς με Αρ. Φακ. AC/137 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή για Έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων της ΒΡΔ Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 2981/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. AC/137, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή για Έγκριση από ΡΑΕΚ Διατιμήσεων της ΒΡΔ Διανομής», Αρ. Εισερχ. 2983/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/232987 ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ για το 2023», Αρ. Εισερχ. 2978/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/232985, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2023, προς την ΡΑΕΚ, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ για το 2023», Αρ. Εισερχ. 2979/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. AC/137, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΗΚ Διανομής», Αρ. Εισερχ. 3038/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2023, με θέμα «Κοστολογημένο Πλάνο Συμμόρφωσης από ΑΗΚ Προμήθεια ως Υπόχρεο Μέρος», Αρ. Εισερχ. 3183/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2023 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Πρόβλεψη Συνολικής Παραγόμενης Ενέργειας 2023», Αρ. Εξερχ. 1217/23,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02.2/326.8/27-2023 ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Διατιμήσεων Χονδρικής 2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 3250/23,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ.498/2023, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2023, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023 προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ με θέμα «Διατιμήσεις ΑΗΚ», Αρ. Εξερχ. 1442/23,
 • H επιστολή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με Αρ. Φακ. 10.01.003.011.002, ημερομηνίας 5Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ με θέμα «Διατιμήσεις ΑΗΚ», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ,  Αρ. Εισερχ. 4108/23, και
 • H επιστολή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ με Αρ. Φακ. Μ.1, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με θέμα «Διατιμήσεις ΑΗΚ», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ,  Αρ. Εισερχ. 4112/23.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 85/2023, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2023».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 86/2023, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2023».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 87/2023, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2023», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 88/2023, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι από τις προτεινόμενες διατιμήσεις που υπέβαλε η ΑΗΚ για το 2023, προκύπτει αύξηση περίπου 25% στις βασικές διατιμήσεις για το έτος 2023, πέραν της αύξησης 14% που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ για το έτος 2022.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι σταθερά υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
 • Μέριμνα και καθήκον της ΡΑΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές,
 • Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών και των οικονομικών επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους Κύπριους καταναλωτές, κρίνεται ότι είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος να παραμείνουν σε ισχύ για το έτος 2023 οι διατιμήσεις του έτους 2022.
 Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να παραμείνουν για το έτος 2023 σε ισχύ οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του έτους 2022.
 2. Να ανακαλέσουν τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 85/2023, 86/2023, 87/2023 και 88/2023.
 3. Τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στην ΑΗΚ και τη δημοσίευσή της Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.