Αρ. Απόφασης: 316/2022

Ημερομηνία: 07/10/2022

Θέμα: 
Ένσταση ΑΗΚ Προμήθειας στην Απόφαση Αρ. 134/2022 της ΡΑΕΚ
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 07 Οκτωβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 62/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας υπ' Αρ. Φακ. ΠΚ/27 και ημερομηνία 15 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υποβολή Ένστασης δυνάμει του Άρθρου 19(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, Ν.130(Ι)/2021 Απόφαση ΡΑΕΚ με αρ.134/2022 και τίτλο «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων», Αρ. Εισερχ. 3355/22, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 559/2022 ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022,  με θέμα «Έκθεση επί της βασιμότητας της Ένστασης του αιτητή ΑΗΚ Προμήθεια στην Απόφαση Αρ. 134/2022 της ΡΑΕΚ», το οποίο αποτελεί πόρισμα ως προς την βασιμότητα ή μη της Ένστασης της ΑΗΚ Προμήθεια για επανεξέταση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα Άρθρα 19(3), 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» και τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)», η οποία τροποποιεί τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και ειδικότερα:
  • Την παράγραφο 5.10 της Ρυθμιστικής Απόφασης υπ’ Αρ. 01/2021 σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ με Απόφαση της καθορίζει μεθοδολογία αναφορικά με τις προϋπολογιστικές και απολογιστικές αναπροσαρμογές επιτρεπόμενων εσόδων εντός της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα υποβολής στοιχείων προς τη ΡΑΕΚ από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 63/2022 με θέμα «Διαδικασία Υποβολής Ένστασης στη Βάση του Άρθρου 19(3) του Νόμου», σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της ένστασης που υποβλήθηκε από το θιγόμενο, η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ  προχωρεί στην λήψη σχετικής απόφασης η οποία είναι δεόντως δικαιολογημένη και γνωστοποιείται δίχως καθυστέρηση στον Αιτητή,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Τους λόγους της ένστασης που έχει υποβάλει η ΑΗΚ Προμήθεια επί της Απόφασης υπ’ Αρ. 134/2022, με την επιστολή της υπ' Αρ. Φακ. ΠΚ/27 και ημερομηνία 15 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υποβολή Ένστασης δυνάμει του Άρθρου 19(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, Ν.130(Ι)/2021 Απόφαση ΡΑΕΚ με Αρ.134/2022 και τίτλο ‘Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων’», Αρ. Εισερχ. 3355/22.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και εξέτασαν με προσοχή όλους τους λόγους ένστασης που προβάλλει η ΑΗΚ Προμήθεια για την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αρ.134/2022 και τίτλο «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων», εκτίμησαν τα ακόλουθα για κάθε ένα λόγο Ένστασης:
 • Αναφορικά με τον πρώτο λόγο ένστασης σχετικά με την απολογιστική αναπροσαρμογή, κρίνεται ότι η απολογιστική αναπροσαρμογή της συσχέτισης μεταξύ των εκτιμώμενων και των πραγματικών Εσόδων και Εξόδων της ΑΗΚ Προμήθειας, που αφορά τη διαφορά στα έσοδα και έξοδα της ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις των άλλων ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και του κόστους αγοράς ενέργειας της ΑΗΚ Προμήθειας, που μπορεί να προκύψουν, είναι εύλογο να γίνει αποδεκτή ως η εισήγηση της ΑΗΚ Προμήθειας καθότι οι διατιμήσεις λιανικής καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη υποθέσεις και εκτιμήσεις οι οποίες εύλογα μπορεί να διαφοροποιηθούν στην πραγματικότητα. 
 • Αναφορικά με τον δεύτερο λόγο ένστασης σχετικά με την Προϋπολογιστική Αναπροσαρμογή, κρίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός καθότι:
  • Στη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» και τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Τροποποίηση)», η οποία τροποποιεί τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», δεν προνοείται προϋπολογιστική αναπροσαρμογή για τις λειτουργικές δαπάνες της ΑΗΚ Προμήθειας, εκτός σε περιπτώσεις που η ΡΑΕΚ κρίνει ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού,  
  • Ο λόγος που δεν προνοούνται άλλες προϋπολογιστικές αναπροσαρμογές είναι για να διατηρηθεί το πνεύμα της ρύθμισης κινήτρων (incentive regulation) της Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, που βασίζεται σε ευρωπαϊκές πρακτικές,
  • Συνεπώς, η έγκριση των επιτρεπόμενων εσόδων της ΑΗΚ Προμήθειας για κάθε έτος ξεχωριστά, όπως εισηγείται η ΑΗΚ Προμήθεια, δεν συνάδει με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021.
 • Αναφορικά με τον τρίτο λόγο ένστασης ως προς το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της διαβούλευσης, κρίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός καθότι:
  • Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 134/2022), αποτελεί Απόφαση και όχι Ρυθμιστική Απόφαση,  
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 9(2) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), υποχρέωση για δημόσια διαβούλευση προνοείται ρητά μόνο για τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις,
  • Σε κάθε περίπτωση και εν προκειμένω ζητήθηκαν σχόλια στο προσχέδιο της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες από τους επηρεαζόμενους (ΑΗΚ Παραγωγή, ΑΗΚ Μεταφορά, ΑΗΚ Διανομή, ΑΗΚ Προμήθεια, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου) με σκοπό να ακουστούν οι θέσεις τους, οι οποίες και λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της Απόφασης Αρ. 134/2022, 
  • Το σχόλιο της ΑΗΚ Προμήθειας ότι η ΡΑΕΚ δεν επεδίωξε την αναζήτηση των απόψεων της μέσα από συζήτηση και την αμφίδρομη ροή πληροφορίας καθώς και ότι δεν έχει λάβει υπόψη και/ή αγνόησε παντελώς τα στοιχεία και/ή την αιτιολόγηση η οποία παρατέθηκε στα σχόλια της ΑΗΚ Προμήθειας δεν ευσταθεί, κάτι που είναι εμφανές από την ανταλλαγή εκτενούς αλληλογραφίας επί των σχολίων της ΑΗΚ Προμήθειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 19(3), 22 και 23 του Ν. 130(Ι)/2021, αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και αξιολόγησαν όλους τους λόγους ένστασης της ΑΗΚ Προμήθειας, στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να αποδεχτούν τον πρώτο λόγο ένστασης της ΑΗΚ Προμήθεια και να προχωρήσουν στην επανεξέταση και τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με την προσθήκη σχετικών προνοιών για την απολογιστική αναπροσαρμογή της συσχέτισης μεταξύ των εκτιμώμενων και των πραγματικών Εσόδων και Εξόδων της ΑΗΚ Προμήθειας, που αφορά στη διαφορά στα έσοδα και έξοδα της ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις των άλλων ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και του κόστους αγοράς ενέργειας της ΑΗΚ Προμήθειας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι.
 2. Να απορρίψει τον δεύτερο και τρίτο λόγο ένστασης ως μη εύλογους και αβάσιμους. 
 3. Η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ Προμήθεια από τον αρμόδιο Λειτουργό.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η τροποποιημένη Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσοδών και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ με σχετική Ανακοίνωση.