​Αρ. Απόφασης: 310/2021
 
Ημερομηνία: 04/10/2021
 
Θέμα: Εξέταση Πιθανής Παράβαση Όρου της Υπ’ Αριθμόν Ε1952-2018 Εξαίρεσης Από Άδεια Κατασκευής από την Εταιρεία Neratech Ltd (ΗΕ 417704), Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία Neratech Ltd (ΗΕ 417704) έχει παραβιάσει τον όρο 8 της υπ’ αριθμόν Ε1952-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Neratech Ltd (ΗΕ 417704), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Neratech Ltd (ΗΕ 417704).
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.