Αρ. Απόφασης: 307/2023

Ημερομηνία: 08/09/2023

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E3513/2022 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας A&T Energy Ltd (ΗΕ 433889) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E3513/2022 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh στο Φ/Σχ. 32/53W2, στο τεμάχιο 70, στην Ξυλοτύμβου της επαρχίας Λάρνακας και τροποποίηση των πιο κάτω:
    • Τροποποίηση χωροθέτησης σε όμορα τεμάχια, από Φ/Σχ. 32/53W2, στο τεμάχιο 70, στην Ξυλοτύμβου της επαρχίας Λάρνακας σε Φ/Σχ. 32/53W2, τεμάχια 61, 64, 67, 68 και 70, στην Ξυλοτύμβου της επαρχίας Λάρνακας
    • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 3MWp σε 8MWp, και
    • Αύξηση του συστήματος αποθήκευσης από συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh σε συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 8MW και αποθηκευτική ισχύ 16MWh.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.