Αρ. Απόφασης: 307/2020

Ημερομηνία: 28/09/2020


Θέμα: Υποβολή Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ για το έτος 2021 από τη ΡΑΕΚ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 63/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Τα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε στις 2 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της ΡΑΕΚ και του Διευθυντή ΔΣΜΚ για το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και Λειτουργίας της Νέας Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. Πρωτ. Δ1/1021/162653 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα «Πρόταση της ΡΑΕΚ για Εργοδότηση Εξειδικευμένων Συμβούλων και Προσωρινή Παραχώρηση Προσωπικού από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) για το έργο της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Αρ. Εισερχ. 3484/16,
 • H επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.1.17/201876, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2020 με θέμα «Κατάσταση Αναγκών και Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2021», Εισερχ. 2556/2020,
 • Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2020 με θέμα «Διαβούλευση για Προτεινόμενο Προϋπολογισμό ΔΣΜΚ 2021», μεταξύ ΡΑΕΚ, Διευθυντή ΔΣΜΚ και ΑΗΚ,
 • Τα λεπτομερή πρακτικά της συνεδρίασης ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2020 με θέμα «Διαβούλευση για Προτεινόμενο Προϋπολογισμό ΔΣΜΚ 2021», μεταξύ ΡΑΕΚ, Διευθυντή ΔΣΜΚ και ΑΗΚ,
 • Οι μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίες υποβλήθηκαν με επιστολές του ΔΣΜΚ με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) – Παρακολούθηση Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος» και ιδιαίτερα:
  • η Έκθεση Προόδου που έχει  υποβληθεί με επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. Δ/1021/180911 ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018 με το ίδιο θέμα, Αρ. Εισερχ. 1778/18,
  • η Έκθεση Προόδου που έχει υποβληθεί με επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ.  Πρωτ. Δ/310.0/201963 ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2020, Αρ. Εισερχ. 2775/20,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.1.17/202010, ημερομηνίας 07 Αυγούστου 2020 με θέμα «Κατάσταση Αναγκών και Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2021», Εισερχ. 2791/2020,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2020, με θέμα «Γνωστοποιήσεις Κενών Θέσεων»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.03.05/1314-20 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 με θέμα «Προϋπολογισμός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2021»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.03.05/1315-20 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 με θέμα «Κόστος Εμπειρογνωμόνων για νέο Μοντέλο Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΟ4/610.1.17/202103 ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2020, με θέμα «Κόστος Εμπειρογνωμόνων για νέο Μοντέλο Αγοράς Ηλεκτρισμού» Αρ. Εισερχ. 2904/20,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.2.17/202105 ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Προϋπολογισμός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2021» Αρ. Εισερχ. 2987/20,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ιδιαίτερα τα άρθρα 60 (1) και 61 (ο «Νόμος»),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΡΑΕΚ:
  • κάλεσε το ΔΣΜΚ όπως μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 60(1)(γ) του Νόμου για κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό με Αγορά Υπηρεσιών μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ τοποθετήσει κατάλληλο μόνιμο προσωπικό, και
  • καθόρισε το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού το οποίο περιλάμβανε εκπαίδευση προσωπικού διάρκειας 24 μηνών (ενώ ο ΔΣΜΚ είχε προτείνει εκπαίδευση προσωπικού διάρκειας 12 μηνών),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1559/2016 με θέμα «Διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ – ΔΣΜΚ – ΑΗΚ για τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2017» ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016,
 • Την εισήγηση της ΡΑΕΚ στη βάση του άρθρου 60 (1) (γ) του Νόμου για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού με αγορά υπηρεσιών μέχρις ότου πληρωθούν οι 23 μόνιμες θέσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στον ΔΣΜΚ και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την πλήρωση νέων θέσεων με σκοπό την εκπαίδευση του νέου προσωπικού, όπως καταγράφηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της ΡΑΕΚ και του Διευθυντή ΔΣΜΚ για το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και Λειτουργίας της Νέας Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Το γεγονός ότι ο ΔΣΜΚ με την επιστολή του Αρ. Πρωτ. Δ1/1021/162653 ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα «Πρόταση της ΡΑΕΚ για Εργοδότηση Εξειδικευμένων Συμβούλων και Προσωρινή Παραχώρηση Προσωπικού από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) για το έργο της Αγοράς Ηλεκτρισμού», ανέφερε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί την εισήγηση της ΡΑΕΚ για εργοδότηση εξειδικευμένων Συμβούλων για το έργο της Αγοράς Ηλεκτρισμού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και πλήρωσης του μόνιμου προσωπικού που απαιτείται για την επιτυχή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, και οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να διασφαλισθούν για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) χρόνων και σίγουρα να περιλαμβάνουν περίοδο ενός (1) χρόνου μετά την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία της Αγοράς ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή μεταβίβαση των γνώσεων και εμπειριών που απαιτούνται για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. 
 • Το γεγονός ότι ο ΔΣΜΚ στην Έκθεση Προόδου που υποβλήθηκε με την επιστολή του Αρ. Πρωτ. Δ/1021/180911 ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, ανέφερε πως για τις θέσεις που υπολείπονται για πλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού του δεν απαιτείται η άμεση πλήρωση, κάτι που θα διευκολύνει τις διαδικασίες ανεξαρτητοποίησης,
 • Τον προκαταρκτικό Προϋπολογισμό ΔΣΜΚ για το έτος 2021, το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλάνο για τα έτη 2022 και 2023 και το σχετικό προκαταρκτικό Επεξηγηματικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε με την επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2020, ο οποίος στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» περιλαμβάνει κόστος ύψους €487,000 για ανθρώπινο δυναμικό με αγορά υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Τη διαβούλευση που ακολούθησε μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και ΑΗΚ και την συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2020, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι στη συνεδρίαση η ΡΑΕΚ εξέφρασε την αντίθεσή της στο ότι ο ΔΣΜΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου των Συμβούλων που είχαν προσληφθεί για το έργο της Αγοράς Ηλεκτρισμού δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017, χωρίς να διαβουλευτεί με τη ΡΑΕΚ και/ή λάβει εκ των προτέρων την έγκριση της ΡΑΕΚ ως προνοείται στο άρθρο 60(1), και η ΑΗΚ έθεσε το θέμα μείωσης του κόστους Αμοιβών Τρίτων λόγω της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο ΔΣΜΚ,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2020, το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού με αγορά υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες στον ΔΣΜΚ για την υλοποίηση του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού από το 2018 μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2020 ήταν €1,016,177.56,  κόστος το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω της διατίμησης για την ανάκτηση δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ),
 • Την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ ότι την 1η Ιανουαρίου 2018 συμπληρώθηκαν 21 θέσεις προσωπικού οι οποίες εξακολουθούν να είναι συμπληρωμένες και οι κάτοχοι τους υπηρετούν στο ΔΣΜΚ,
 • Το γεγονός ότι η εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού του ΔΣΜΚ στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2017 «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» έχει ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου 2019, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Προόδου που έχει κοινοποιηθεί με επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) – Παρακολούθηση Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος» Αρ. Πρωτ. Δ/310.0/201963 ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2020, Αρ. Εισερχ. 2775/20,
 • Το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 που λήγει ο ήδη εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ ο οποίος περιλαμβάνει πρόνοια για κάλυψη κόστους ανθρώπινου δυναμικού με αγορά υπηρεσιών, συμπληρώνονται 36 μήνες, και επομένως θα έχει παρέλθει ο χρόνος των 24 μηνών που είχε δοθεί για εκπαίδευση προσωπικού με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, και εκτίμησαν ότι αφού:
 • Ο Διευθυντής ΔΣΜΚ μέχρι και την 1 Σεπτεμβρίου 2020 δεν είχε αμφισβητήσει την καταλληλότητα του μόνιμου προσωπικού που τοποθετήθηκε στο ΔΣΜΚ την 1η Ιανουαρίου 2018,
 • Ο ΔΣΜΚ μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει τη θέση Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού ΔΣΜΚ, για την οποία η ΡΑΕΚ έχει αποφασίσει (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 1557/2016) ότι χρειάζεται να παραμείνει στον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ και επομένως να πληρωθεί,
 • Την 1η Απριλίου 2019 έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού,
 • Ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ είχε αρκετό χρόνο στη διάθεση του να εκπαιδεύσει το μόνιμο προσωπικό του μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και συγκεκριμένα 36 μήνες μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020,
 • Με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ καθόρισε το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού το οποίο περιλάμβανε εκπαίδευση προσωπικού διάρκειας 24 μηνών,
δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι το κόστος για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ύψους €487,000 που περιλαμβάνεται στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» είναι απαραίτητο να περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2021, και επομένως στη διατίμηση Δ-ΔΣΜ. 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού διαπίστωσαν ότι οι διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ της ΡΑΕΚ, του Διευθυντή ΔΣΜΚ και της ΑΗΚ αναφορικά με τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2021 που κατατέθηκε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του Διευθυντή ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. ΔΟ/610.2.17/202105 ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Προϋπολογισμός Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2021», δεν οδήγησαν σε συμφωνία μεταξύ των τριών μερών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να υποβάλουν τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2021 στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 61 (2) του Νόμου, με την εξής διαφοροποίηση:
  (α) Μείωση του ποσού που αναγράφεται στο άρθρο 263 «Αμοιβές Τρίτων» κατά €487,000, το οποίο αφορά το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για το έτος 2021.
 2. Να δώσουν οδηγίες στο Γραφείο της ΡΑΕΚ όπως ετοιμάσει το διαφοροποιημένο Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2021.
 3. Να ενημερώσουν το Διευθυντή ΔΣΜΚ και το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ για την παρούσα Απόφαση.