Αρ. Απόφασης: 304/2019

Ημερομηνία: 15/11/2019

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης των πιο κάτω Εξαιρέσεων από Άδεια:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1927-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1952-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1866-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2131-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1869-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για έξι (6) μήνες,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.