Αρ. Απόφασης: 301/2021

Ημερομηνία: 24/09/2021 

Θέμα: 
Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 – 2030

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 64/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του Υπουργείου Άμυνας προς τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), με στοιχεία Αρ. Φακ.: 6.17.001/28, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2021, με την οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν πλέον ενστάσεις από μεριάς του Υπουργείου Άμυνας για την υλοποίηση του Έργου 112 (Μετακίνηση Τμήματος Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς “Αλάμπρα-Αθαλάσσα” στο Δάλι) (εφεξής Έργο 112), Αρ. Εισερχ.1756/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. Φακ.: 04.03.01/765-21, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2021, με την οποία έδωσε οδηγίες όπως προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και υποβάλει για έγκριση Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021-2030 που αφορά το Έργο 112 και δη της ένταξής του στα έργα προς υλοποίηση ένεκα της άρσης των περιορισμών που υπήρχαν, Αρ. Εξερχ. 765/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18,210.2.2.6/211974, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2021, Αρ. Εισερχ. 2896/2021 με την οποία:
  • Παρέθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη μετακίνηση της Γραμμής Μεταφοράς που αφορά το Έργο 112 και,
  • Υπέβαλε για έγκριση τροποποιήσεις του ΔΠΑΣΜ 2021 – 2030,
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 506/2021, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021 και υπ’ αριθμόν 527/2021, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΙΣΜ με Αρ. Φακ.: 04.03.01/1145-21, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2021, με την οποία έδωσε οδηγίες όπως απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου 112, Αρ. Εξερχ. 1145/2021,
 • Η επιστολή του ΙΣΜ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2021, με την οποία υπέβαλε απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τη ΡΑΕΚ βάση της πιο πάνω επιστολής, Αρ. Εισερχ. 3269/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 612/2021, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.03.01/1295-21, ημερομηνίας 03 Σεπτεμβρίου 2021, Αρ. Εξερχ. 1295/2021 με την οποία:
  • Ενημερώθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΑΣΜ 2021-2030 δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και,
  • Δόθηκαν οδηγίες όπως αναθεωρήσει και υποβάλει εκ νέου για έγκριση την Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021-2030,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.18,210.2.2.6/212885, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση Τροποποιητική Έκδοση του ΔΠΑΣΜ 2021 – 2030, Αρ. Εισερχ. 3567/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 664/2021, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 63,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020) «Περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 103/2021 «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2021– 2030.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 63(3) του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030, ως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021 με Αρ. Πρωτ. ΔΣ31/210.4.18,210.2.2.6/212885.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση της Τροποποιητικής Έκδοσης του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ ως προνοείται από τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2020 (Κ.Δ.Π. 165/2020), στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η μορφή του δημοσιευμένου ΔΠΑΣΜ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΣΜΚ.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.