Αρ. Απόφασης: 30/2020

Ημερομηνία: 28/01/2020

Θέμα: Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν E2305/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E2305/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για εμπορική χρήση, της Ειρήνης Σοφοκλέους, εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στην Λάνεια της επαρχίας Λεμεσού στην εταιρεία Golden Rayed Ltd (ΗΕ 404901).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Golden Rayed Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.