Αρ. Απόφασης: 299/2020

Ημερομηνία: 25/09/2020

Θέμα:
 Tροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
 • πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004),
 • ο αδειούχος με τις ενέργειες του έχει δείξει το ενδιαφέρον του για υλοποίηση του έργου,
 • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και
 • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
και, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την προτεινόμενη από την εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, αιολικό πάρκο, η οποία αφορά:
  1. την αντικατάσταση των 7 ανεμογεννητριών Vensys 100, ονομαστικής ισχύος 2,5MW, με 3 ανεμογεννήτριες Enercon E-138 ονομαστικής ισχύος 4,2MW,
  2. την τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της Άδειας Κατασκευής σε 12MW και τον περιορισμό της ισχύος των 3 ανεμογεννητριών στα 4MW έκαστη, και
  3. την χωροθέτηση του σταθμού παραγωγής στο Φ/Σχ. 40/23 και 40/24, τεμάχιο 351, στα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας.
 2. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.
 3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.