Αρ. Απόφασης: 289/2019

Ημερομηνία: 08/11/2019

Θέμα: Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να χορηγήσει Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρική χρήση εγκατεστημένης ισχύος 0,25MW στον υφιστάμενο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της υπ’ αριθμό Ε116/2007 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.