Αρ. Απόφασης: 297/2023

Ημερομηνία: 01/09/2023

Θέμα: 
Αίτηση της εταιρείας Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1089)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 31 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 4(3) της Κ.Δ.Π. 538/2004, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν Α1089 αίτηση της εταιρείας Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8,84MWp στο Φ/Σχ. 40/08, τεμάχια 294 και 314 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας, καθότι η εταιρεία Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) παρέλειψε να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε η αίτηση να μπορεί να θεωρηθεί πλήρης.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 130(Ι)/2021 καθώς και τον Κανονισμό  9(1) της  Κ.Δ.Π. 538/2004, και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.