Αρ. Απόφασης: 293/2023

Ημερομηνία: 29/08/2023

Θέμα: 
Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Ένστασης στη Βάση του Άρθρου 7(2)(στ) του Ν. 183(Ι)/2004

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2023 υπ’ αριθμόν 56/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • AnchorΤο Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 358/2023 του Γραφείου της ΡΑΕΚ,  ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, με θέμα «Θέσπιση Διαδικασίας Υποβολής Ενστάσεων επί Αποφάσεων και Ρυθμιστικών Αποφάσεων ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(στ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου», και
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα υπ’ αριθμόν 595/2023 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2023, με θέμα «Θέσπιση Διαδικασίας Υποβολής Ενστάσεων επί Αποφάσεων και Ρυθμιστικών Αποφάσεων ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(στ) τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 έως 2022 (Ν. 1863(Ι)/2004)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
  • Τον περί  Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν.129(Ι)/2021),
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2022 (Ν. 1863(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(2)(στ), και
  • Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/73/EK και ειδικότερα των παραγράφων 12 και 15 του άρθρου 41.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ διαπίστωσαν την ανάγκη κατάρτισης και δημοσιοποίησης σχετικής διαδικασίας υποβολής και εξέτασης Ένστασης για επανεξέταση κατά απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης ή προσχεδίου απόφασης ή ρυθμιστικής απόφασης που διαλαμβάνει ζητήματα μεθοδολογιών που λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 183(Ι)/2004 ή όταν η ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα τιμολόγια ή τις προτεινόμενες μεθόδους.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 7(2)(στ) του Ν. 183(Ι)/2004, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η προτεινόμενη διαδικασία υποβολής και εξέτασης Ένστασης συνάδει και συνεισφέρει στη συμμόρφωση της ΡΑΕΚ με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Ν. 183(Ι)/2004, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν την Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Ένστασης στη βάση του Άρθρου 7(2)(στ) του Ν. 183(Ι)/2004 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα Απόφαση.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα απόφαση της ΡΑΕΚ καθώς και η εγκριθείσα Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Ένστασης στη βάση του Άρθρου 7(2)(στ) του Ν. 183(Ι)/2004 να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Να δώσουν οδηγίες στην Λειτουργό Ενέργειας Πληροφορικής να ετοιμάσει και αναρτήσει το σχετικό ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής της Ένστασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στη βάση του Πρότυπου Ηλεκτρονικού Εντύπου Υποβολής Ένστασης που επισυνάπτεσαι ως Παράρτημα ΙΙ στην παρούσα Απόφαση.