Αρ. Απόφασης: 29/2020

Ημερομηνία: 28/01/2020

Θέμα: Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν Ε1882/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E1882/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, για εμπορική χρήση, της εταιρείας Solartech Park 1 (G.K.) Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας στην εταιρεία Solartech Park (I.B) 3 Ltd (ΗΕ 404921).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Solartech Park (I.B) 3 Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.